Tudo posso nAquele que me fortalece

אתם הבנים הנכם מאלהים ונצחתם אתם כי אשר בכם גדול הוא מאשר בעולם׃

1 João 4:4

ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם׃

Romanos 12:2

ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃

Filipenses 4:19

כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

Filipenses 4:13

לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃

Tiago 4:7

כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃

2 Timóteo 1:7

לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃

Salmos 27:1

השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃

1 Pedro 5:7

11 ולא ממחסור אדבר כן כי למדתי להסתפק במה שיש לי׃

12 ידעתי לענות אף ידעתי להותיר מחנך אני בכל ענין ואופן הן לשבע הן לרעב הן להותיר הן לחסר׃

13 כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

Filipenses 4:11-13