Valioso

כי במשיח איננה נחשבת לא המילה ולא הערלה כי אם האמונה הפעלת באהבה׃

Gálatas 5:6

29 הלא תמכרנה שתי צפרים באסר ואחת מהנה לא תפול ארצה מבלעדי אביכם׃

30 ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן׃

31 לכן אל תיראו הנכם יקרים מצפרים רבות׃

Mateus 10:29-31

ומה יקר אדם מן הכבש לכן מתר להיטיב בשבת׃

Mateus 12:12

ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ׃

Êxodo 19:5

חסד ואמת אל יעזבך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך׃

ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם׃

Provérbios 3:3,4

כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט׃

Provérbios 10:20

מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך׃

Isaías 43:4

הלא חמש צפרים תמכרנה בשני אסרים ואין אחת מהן נשכחת לפני האלהים׃

ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן לכן אל תיראו יקרתם מצפרים רבות׃

Lucas 12:6,7

קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח׃

Isaías 60:1

אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה׃

Provérbios 31:10

אבל לא אחוש לאחת מהנה וגם נפשי לא יקרה בעיני למען אשלים בשמחה את מרוצתי ואת השרות אשר קבלתי מאת האדון ישוע להעיד על בשורת חסד אליהם׃

Atos 20:24

הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד׃

Mateus 6:26