Vaso

ועתה יהוה אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו׃

Isaías 64:8

כי בבית גדול לא כלי זהב וכסף בלבד אלא גם של עץ ושל חרש ומהם לכבוד ומהם לבזיון׃

והנה אם טהר איש את נפשו מאלה יהיה כלי לכבוד מקדש ומועיל לבעל הבית מוכן לכל מעשה טוב׃

2 Timóteo 2:20,21

הוי רב את יצרו חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו׃

Isaías 45:9

אבל יש לנו האוצר הזה בכלי חרש למען אשר תהיה הגבורה היתרה לאלהים ולא מאתנו׃

2 Coríntios 4:7

הילילו הרעים וזעקו והתפלשו אדירי הצאן כי מלאו ימיכם לטבוח ותפוצותיכם ונפלתם ככלי חמדה׃

Jeremias 25:34

כסף סיגים מצפה על חרש שפתים דלקים ולב רע׃

Provérbios 26:23

ידיך עצבוני ויעשוני יחד סביב ותבלעני׃

זכר נא כי כחמר עשיתני ואל עפר תשיבני׃

Jó 10:8,9

הפככם אם כחמר היצר יחשב כי יאמר מעשה לעשהו לא עשני ויצר אמר ליוצרו לא הבין׃

Isaías 29:16

אמנם בן אדם מי אתה אשר תריב את האלהים היאמר יצר ליצרו למה ככה עשיתני׃

אם אין רשות ליצר על החמר לעשות מגלם אחד כלי אחד לכבוד ואחד לקלון׃

Romanos 9:20,21

1 הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת יהוה לאמר׃

2 קום וירדת בית היוצר ושמה אשמיעך את דברי׃

3 וארד בית היוצר והנהו עשה מלאכה על האבנים׃

4 ונשחת הכלי אשר הוא עשה בחמר ביד היוצר ושב ויעשהו כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות׃

5 ויהי דבר יהוה אלי לאמור׃

6 הכיוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל נאם יהוה הנה כחמר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל׃

Jeremias 18:1-6

בני ציון היקרים המסלאים בפז איכה נחשבו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר׃

Lamentações 4:2