Verdade

ובכן אחי כל אשר הוא אמת ונכבד וישר וטהור ונעים ואשר שמעו טוב כל מעשה צדק כל מעשה שבח על אלה תשימו לבבכם׃

Filipenses 4:8

אולם האמת אגיד לכם כי לכתי אך טוב לכם כי אם לא אלך לא יבא אליכם הפרקליט ואם אלך אשלחהו אליכם׃

João 16:7

והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃

João 1:14

ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי׃

João 14:6

שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפכות׃

Provérbios 10:32

ויאמר ישוע אל היהודים המאמינים בו אם תעמדו בדברי באמת תלמידי אתם׃

וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין׃

João 8:31,32

בני אל נא נאהב במלין ובלשון כי אם בפעל ובאמת׃

1 João 3:18

היה שקוד להתיצב נאמן לפני אלהים וכפעל אשר לא יבוש המחלק על נכון דבר האמת׃

2 Timóteo 2:15

הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו׃

לא רגל על לשנו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרבו׃

Salmos 15:2,3

הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך׃

Provérbios 4:24

כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו׃

Provérbios 30:5

הוא בחפצו ילד אותנו בדבר האמת להיותנו כמו ראשית בכורי יצוריו׃

Tiago 1:18

דרך אמונה בחרתי משפטיך שויתי׃

Salmos 119:30

וידענו כי בא בן אלהים ויתן לנו בינה לדעת את האמתי ובאמתי אנחנו בבנו ישוע המשיח זה הוא האל האמתי וחיי העולם׃

1 João 5:20

נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה׃

Salmos 34:13

אם נאמר כי יש לנו התחברות עמו ונתהלך בחשך הננו כזבים ופעלתנו איננה אמת׃

1 João 1:6

אין לי שמחה גדולה מלשמע את אשר בני יתהלכו באמת׃

3 João 1:4

האלהים רוח הוא והמשתחוים לו צריכים להשתחות ברוח ובאמת׃

João 4:24

כי האמונה היא חסן הבטחון במקוה והוכחת דברים לא נראים׃

Hebreus 11:1

וראש דבר אחי לא תשבעו לא בשמים ולא בארץ ולא בכל שבועה אחרת ויהי הן שלכם הן ולא שלכם לא פן תפלו בידי הדין׃

Tiago 5:12

כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר לו למשיח שהוא הראש׃

Efésios 4:15

ואתם המשחה אשר קבלתם מאתו עמדת בכם ולא תצטרכו לאיש אשר ילמדכם כי אם כאשר תלמד אתכם המשחה בכל דבר היא האמת ואיננה כזב וכאשר למדה אתכם כן תעמדו בו׃

1 João 2:27

הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל היום׃

Salmos 25:5

כי ישר דבר יהוה וכל מעשהו באמונה׃

Salmos 33:4

ובבוא הפרקליט אשר אשלחנו לכם מאת אבי רוח האמת היוצא מאת אבי הוא יעיד עלי׃

João 15:26