Vida

כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם׃

Salmos 73:26

13 כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

14 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

15 לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃

16 גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם׃

Salmos 139:13-16

שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים׃

Provérbios 4:10

נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה לו׃

Provérbios 13:3

דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני׃

Salmos 25:4

קנה לב אהב נפשו שמר תבונה למצא טוב׃

Provérbios 19:8

ויאמר אליהם ראו והשמרו לכם מבצע בצע כי חיי האדם אינם תלוים בהרבות נכסיו׃

Lucas 12:15

כי מה יסכן לאדם כי יקנה את כל העולם ונשחתה נפשו׃

Marcos 8:36

מי בכם חכם ונבון יראה בדרכו הטובה את מעשיו בענות החכמה׃

Tiago 3:13

25 על כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃

26 הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד׃

27 ומי זה מכם אשר בדאגתו יוכל להוסיף על קומתו אמה אחת׃

Mateus 6:25-27

המאמין בי כדבר הכתוב מבטנו ינהרו נהרי מים חיים׃

João 7:38

כי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב יצר לשונו מרע ושפתיו מדבר מרמה׃

יסור מרע ויעשה טוב יבשק שלום וירדפהו׃

1 Pedro 3:10,11

עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃

Gálatas 2:20

אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים׃

Salmos 23:6

רדפו את השלום עם כל אדם ואת הקדשה אשר בלעדיה לא יראה איש את האדון׃

Hebreus 12:14

יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות׃

Provérbios 14:27

עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא׃

Provérbios 16:31

למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה׃

Salmos 90:12

ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי׃

João 14:6

ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעפה׃

Salmos 90:10

ואלה הם חיי העולמים לדעת אתך אשר אתה לבדך אל אמת ואת ישוע המשיח אשר שלחת׃

João 17:3

יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך׃

יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃

Salmos 121:7,8

מכל משמר נצר לבך כי ממנו תוצאות חיים׃

Provérbios 4:23

ותשתדלו לשבת בנחת ותעשו איש מלאכתו בעמל ידיכם כאשר צוינו אתכם׃

למען תתנהגו כהגן עם אשר בחוץ ולא תצטרכו לאדם׃

1 Tessalonicenses 4:11,12

כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃

Êxodo 20:12

ויאמר להם ישוע אנכי הוא לחם החיים כל הבא אלי לא ירעב ואשר יאמין בי לא יצמא עוד׃

João 6:35

אשירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃

Salmos 104:33

וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה׃

Gênesis 2:7

4 הודיעני יהוה קצי ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני׃

5 הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה׃

6 אך בצלם יתהלך איש אך הבל יהמיון יצבר ולא ידע מי אספם׃

Salmos 39:4-6

ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם׃

Romanos 12:2

כי באמונה נתהלך ולא בראות עינים׃

2 Coríntios 5:7

דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות׃

Salmos 37:7

רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד׃

Provérbios 21:21

אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר הבטיח יהוה לאהביו׃

Tiago 1:12

ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה׃

Provérbios 10:17

כל אשר תעשו עשו בכל נפשכם כמו ליהוה ולא לבני אדם׃

וידעתם כי תקבלו מאת יהוה גמול הירשה כי את אדנינו המשיח עבדים אתם׃

Colossenses 3:23,24

כי שכר החטא הוא המות ומתנת חסד אלהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדנינו׃

Romanos 6:23

כי סלעי ומצודתי אתה ולמען שמך תנחני ותנהלני׃

Salmos 31:3

אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃

Salmos 27:4

לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני׃

Salmos 119:93

אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה׃

Deuteronômio 30:16

ויאמר אליה ישוע אנכי התקומה והחיים המאמין בי יחיה גם כי ימות׃

וכל החי אשר יאמין בי לא ימות לעולם התאמיני זאת׃

João 11:25,26

הגנב לא יבוא כי אם לגנוב ולהרוג ולאבד ואני באתי לבעבור הביא להם חיים ומלא ספקם׃

João 10:10

לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים׃

Eclesiastes 3:1

34 ויקרא אל העם ואל תלמידיו ויאמר אליהם החפץ ללכת אחרי יכחש בנפשו וישא את צלבו וילך אחרי׃

35 כי כל אשר יחפץ להושיע את נפשו תאבד נפשו ממנו וכל אשר תאבד לו נפשו למעני ולמען הבשורה הוא יושיענה׃

36 כי מה יסכן לאדם כי יקנה את כל העולם ונשחתה נפשו׃

37 או מה יתן איש פדיון נפשו׃

38 כי כל איש אשר הייתי אני ודברי לו לחרפה בדור הנאף והחוטא הזה אף הוא יהיה לחרפה לבן האדם בבואו בכבוד אביו עם המלאכים הקדושים׃

Marcos 8:34-38

כל הנשמה תהלל יה הללו יה׃

Salmos 150:6

כי עמך מקור חיים באורך נראה אור׃

Salmos 36:9

ועתה ראו והזהרו להתהלך לא ככסילים כי אם כחכמים׃

מוקירים העת כי הימים רעים המה׃

Efésios 5:15,16

כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם׃

Provérbios 27:19

12 מי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב׃

13 נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה׃

14 סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו׃

Salmos 34:12-14