Vida Nova

או האינכם ידעים כי כלנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו׃

לכן נקברנו אתו בטבילה למות למען כאשר נעור המשיח מן המתים בכבוד האב כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחדשים׃

Romanos 6:3,4

וכן גם אתם חשבו אתכם מתים לחטא וחיים לאלהים במשיח ישוע אדנינו׃

Romanos 6:11

10 לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי׃

11 אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני׃

12 השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני׃

Salmos 51:10-12

3 וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃

4 אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃

5 אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃

Efésios 2:3-5

25 וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם׃

26 ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר׃

27 ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם׃

Ezequiel 36:25-27

8 אך עתה הסירו מכם כל אלה את הרגז את הכעס את הרשע את הגדוף ואת דברי נבלה מפיכם׃

9 ואל תשקרו איש בעמיתו כי פשטתם את האדם הישן עם פעלותיו׃

10 ולבשתם את האדם החדש המתחדש בדעת כצלם בראו׃

Colossenses 3:8-10

ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃

2 Coríntios 5:17

עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃

Gálatas 2:20

22 אשר תסורו מדרכיכם הראשנים ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאות התרמית׃

23 ותתחדשו ברוח שכלכם׃

24 ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלהים בצדקה וקדשת האמת׃

Efésios 4:22-24

ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון׃

1 João 1:9

5 כי אם נדבקנו בדמיון מותו אכן גם נהיה דבוקים לתחיתו׃

6 באשר ידעים אנחנו כי נצלב אתו האדם הישן אשר בנו למען תבטל גוית החטא לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא׃

7 כי אשר מת הוא נקה מן החטא׃

Romanos 6:5-7

אשר אין שם יוני ויהודי אין מילה וערלה אין לעז וסקותי אין עבד ובן חורין כי המשיח הוא הכל ובכל׃

Colossenses 3:11