Vitória

על כן אחזו בכלי נשק אלהים למען תוכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמוד׃

Efésios 6:13

ויאמר יהוה אל יהושע אל תירא מהם כי בידך נתתים לא יעמד איש מהם בפניך׃

Josué 10:8

ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃

Romanos 8:31

כי שבע יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה׃

Provérbios 24:16

סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה׃

Provérbios 21:31

כי יהוה אלהיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם׃

Deuteronômio 20:4

יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש׃

Salmos 91:7

55 איה עקצף המות איה שאול בצחונך׃

56 עקץ המות הוא החטא וכח החטא היא התורה׃

57 אבל תודות לאלהים אשר נתן לנו הנצחון על ידי אדנינו ישוע המשיח׃

1 Coríntios 15:55-57

כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם׃

אתה הוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב׃

Salmos 44:3,4

כי כל הנולד מאת האלהים מנצח את העולם ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם׃

1 João 5:4

באלהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו׃

Salmos 108:13

37 אבל בכל אלה גברנו מאד על ידי האהב אתנו׃

38 ובטוח אנכי כי לא המות ולא החיים לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות לא ההוה ולא העתיד׃

39 לא הרוח ולא העמק ולא כל בריה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלהים אשר היא במשיח ישוע אדנינו׃

Romanos 8:37-39

כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

Filipenses 4:13