Vizinho

והשנית הדמה לה היא ואהבת לרעך כמוך ואין מצוה גדולה מאלה׃

Marcos 12:31

שאו איש את משא רעהו בזאת תמלאו את תורת המשיח׃

Gálatas 6:2

באהבת אחים הראו חבה יתרה ובכבוד הקדימו איש את רעהו׃

Romanos 12:10

כי מצות לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר לא תחמד ועוד כאלה כלולות הנה במאמר הזה ואהבת לרעך כמוך׃

Romanos 13:9

למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה׃

Isaías 1:17

ואתכם ירבה ויותיר האדון לאהבה איש את רעהו ולאהבה כל אדם כאשר גם אנחנו אהבים אתכם׃

1 Tessalonicenses 3:12

אהבת האחים תעמד׃

הכנסת ארחים אל תשכחו כי יש אשר הכניסו בה מלאכים ולא ידעו׃

Hebreus 13:1,2

מצוה חדשה אני נתן לכם כי תאהבו איש את אחיו כאשר אהבתי אתכם כן גם אתם איש את אחיו תאהבון׃

João 13:34

כי כל אחד ממנו יבקש הנאת חברו לטוב לו למען יבנה׃

Romanos 15:2

כי זאת היא השמועה אשר שמעתם מראש לאהבה איש את רעהו׃

1 João 3:11

ולפני כל דבר אהבו איש את אחיו אהבה חזקה כי על רב פשעים תכסה האהבה׃

1 Pedro 4:8

זאת העבודה הטהורה והברה לפני האלהים אבינו לבקר את היתומים והאלמנות בלחצם ולשמר את עצמו נקי מחלאת העולם׃

Tiago 1:27

כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃

Gálatas 5:14

יש מבדיל בין יום ליום ויש אשר כל הימים שוים בעיניו ויהי כל איש נכון בדעתו׃

Romanos 14:5

על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם׃

1 Tessalonicenses 5:11

לכן כאשר העת בידנו נעשה נא את הטוב עם כל אדם וביותר עם בני אמונתנו׃

Gálatas 6:10

לכן כל אשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם עשו להם גם אתם כי זאת היא התורה והנביאים׃

Mateus 7:12

איש איש אל יבקש את תועלת עצמו כי אם את תועלת רעהו׃

1 Coríntios 10:24

וסוף דבר היו כלכם לב אחד בעלי חמלה אהבי האחים רחמנים ומתקבלים על הבריות׃

1 Pedro 3:8

האהבה לא תרע לרע על כן האהבה קיום התורה כלה׃

Romanos 13:10

לכן אל נדין עוד איש את רעהו כי אם זה יהי דינכם שלא יתן איש לפני אחיו מכשול או מוקש׃

Romanos 14:13

לכן אין לך התנצלות אתה בן אדם הדן תהיה מי שתהיה כי במה שתדין את חברך תחיב את נפשך באשר אתה הדן תעשה כמעשהו׃

Romanos 2:1

למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב׃

Jó 6:14

ותשאו איש את רעהו ותסלחו בהיות לכם ריב איש עם אחיו כאשר המשיח סלח לכם כן תסלחו גם אתם׃

Colossenses 3:13

ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃

Filipenses 2:3