Eclesiastes 5

1 ־ ־ ־ ־ ־ ׃

2 ׃

3 ־ ־ ׃

4 ־ ׃

5 ־ ־ ־ ־ ־ ־ ׃

6 ־ ׃

7 ־ ־ ־ ׃

8 ׃

9 ־ ־ ־ ׃

10 ־ ־ ׃

11 ־ ־ ׃

12 ׃

13 ׃

14 ־ ׃

15 ־ ־ ־ ׃

16 ־ ׃

17 ־ ־ ־ ־ ׀ ־ ־ ־ ־ ־ ׃

18 ־ ־ ־ ׃

19 ־ ׃