Casa do Senhor

phòng khi ta chậm đến, thì con biết cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý.

1 Timóteo 3:15

Tôi đã xin CHÚA một điều,Là điều tôi sẽ tìm kiếm.Ấy là tôi đuợc ở trong nhà CHÚAĐến suốt đời,Để chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của CHÚAVà cầu hỏi trong đền thờ Ngài.

Vì trong ngày hoạn nạn,Ngài sẽ giấu tôi trong lều Ngài,Ngài sẽ che giấu tôi trong nơi kín đáo của trại Ngài.Ngài đặt tôi lên trên vầng đá.

Salmos 27:4,5

48 Tuy nhiên, Đấng Chí Cao không ngự trong đền đài do loài người xây dựng, như một tiên tri của Chúa đã nói:

49 ‘Bầu trời là ngai Ta,Và đất là bệ chân Ta.Các ngươi sẽ cất cho Ta loại nhà nào?Chúa phán hỏi như thế.Nơi nào là chỗ Ta nghỉ ngơi?

50 Không phải bàn tay Ta sáng tạo mọi vật này sao?’

Atos 7:48-50

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng:Chúng ta hãy đi đến nhà CHÚA.

Salmos 122:1

CHÚA phán như vầy:"Trời là ngôi Ta,Đất là bệ chân Ta.Các ngươi sẽ xây một ngôi nhà cho Ta ở đâu?Nơi nào sẽ là chỗ Ta nghỉ ngơi?

Tay Ta đã làm ra tất cả những vật này,Vì thế chúng đều hiện hữu."CHÚA tuyên bố như vậy."Đây là kẻ Ta xem trọng:Người nhu mì, tâm thần hối cảiVà run sợ vì lời Ta phán.

Isaías 66:1,2

Nhưng Chúa Cứu Thế thì trung tín như con trai quản trị nhà Đức Chúa Trời. Nhà Đức Chúa Trời chính là chúng ta nếu chúng ta giữ vững lòng tin cậy và tự hào trong niềm hy vọng của mình cho đến cuối cùng.

Hebreus 3:6

Đức Giê-su vào trong đền thờ và đuổi hết những kẻ mua bán ra ngoài. Ngài đổ bàn của những người đổi tiền và lật ghế của mấy kẻ bán bồ câu.

Ngài phán cùng họ: "Kinh Thánh chép: ‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện nhưng các người biến thành sào huyệt trộm cướp.’"

Mateus 21:12,13

Người công chính sẽ lớn mạnh như cây chà là,Sẽ mọc lên như cây tùng ở Li-ban;

Họ được trồng trong nhà CHÚA,Lớn mạnh trong sân của Đức Chúa Trời chúng ta.

Salmos 92:12,13

Đức Giê-su đáp: "Ai yêu kính Ta sẽ vâng giữ lời Ta. Cha Ta sẽ yêu quý người, chúng ta sẽ đến ở với người đó.

João 14:23

Thật vậy, trọn đời tôi,Phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi.Tôi sẽ ở trong nhà CHÚAĐến muôn đời.

Salmos 23:6

Anh chị em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở trong anh chị em, là Đấng anh chị em đã nhận từ Đức Chúa Trời sao? Anh chị em cũng không còn thuộc về chính mình nữa.

1 Coríntios 6:19

Vì ở đâu có hai hay ba người nhân danh Ta họp nhau lại, Ta sẽ ở giữa họ."

Mateus 18:20

Hỡi tất cả các tôi tớ của CHÚA,Là những người phụng sự ban đêm trong đền CHÚA,Hãy đến ca tụng Ngài.

Hãy giơ tay cầu nguyện trong đền thánh,Hãy ca tụng CHÚA.

Salmos 134:1,2