Levítico 11

1 En die HERE het met Moses en A„ron gespreek en aan hulle gesê:

2 Spreek met die kinders van Israel en sê: Dit is die diere wat julle mag eet van al die viervoetige diere wat op die aarde is.

3 Alles wat onder die diere gesplitste kloue het, en wel heeltemal gesplitste kloue, en herkou dit mag julle eet.

4 Maar die volgende mag julle nie eet nie van die wat herkou en van die wat gesplitste kloue het: die kameel, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie onrein is hy vir julle;

5 en die das, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie onrein is hy vir julle;

6 en die haas, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie onrein is hy vir julle;

7 ook die vark, want hy het gesplitste kloue, ja, heeltemal gesplitste kloue, maar hy herkou nie onrein is hy vir julle.

8 Van hulle vleis mag julle nie eet nie en aan hulle aas nie raak nie onrein is hulle vir julle.

9 Dit mag julle eet van alles wat in die water is: alles wat vinne en skubbe het in die water, in die seë en in die riviere dit mag julle eet.

10 Maar alles wat geen vinne en skubbe het in die seë en in die riviere nie, van al die gewemel van die water en van al die lewende wesens wat in die water is 'n gruwel is dit vir julle.

11 Ja, 'n gruwel moet hulle vir julle wees; van hulle vleis mag julle nie eet nie, en hulle aas moet julle vir 'n gruwel hou.

12 Alles wat geen vinne of skubbe in die water het nie 'n gruwel is dit vir julle.

13 En die volgende moet julle van die voëls vir 'n gruwel hou hulle mag nie geëet word nie, 'n gruwel is hulle: die arend en die lammervanger en die aasvoël;

14 en die kuikendief en die valk volgens sy soorte;

15 elke kraai volgens sy soorte;

16 en die volstruis en die naguil en die seemeeu en die kleinvalk volgens sy soorte;

17 en die steenuil en die visvanger en die steunuil;

18 en die silweruil en die pelikaan en die klein aasvoël;

19 en die groot sprinkaanvoël, die reier volgens sy soorte, die hoep hoep en die vlermuis.

20 Al die insekte met vlerke wat op vier pote loop 'n gruwel is hulle vir julle.

21 Maar die volgende mag julle eet van al die insekte met vlerke wat op vier pote loop: wat bokant die pote springbene het om daarmee op die grond te spring.

22 Van hulle mag julle die volgende eet: die treksprinkaan volgens sy soorte en die boomsprinkaan volgens sy soorte en die springer volgens sy soorte en die voetganger volgens sy soorte.

23 Maar al die ander insekte met vlerke wat vier pote het 'n gruwel is hulle vir julle.

24 En deur hierdie diere word julle verontreinig elkeen wat aan hulle aas raak, sal tot die aand toe onrein wees;

25 en elkeen wat van hulle aas dra, moet sy klere was en sal tot die aand toe onrein wees

26 aan al die diere wat gesplitste kloue het, wat nie heeltemal gesplits is nie, en wat nie herkou nie. Onrein is hulle vir julle; elkeen wat aan hulle raak, sal onrein wees.

27 En alles wat op kaal pote loop onder al die viervoetige diere onrein is hulle vir julle; elkeen wat aan hulle aas raak, sal tot die aand toe onrein wees.

28 Ook hy wat hulle aas dra, moet sy klere was en sal onrein wees tot die aand toe. Onrein is hulle vir julle.

29 En die volgende is vir julle onrein onder die ongediertes wat op die aarde wemel: die mol en die muis en die akkedis volgens sy soorte,

30 en die krimpvarkie en die geitjie en die klipsalmander en die koggelmander en die verkleurmannetjie.

31 Hulle is vir julle onrein onder al die ongediertes; elkeen wat aan hulle raak as hulle dood is, sal tot die aand toe onrein wees.

32 En alles waar een van hulle op val as hulle dood is, sal onrein wees; enige houtvoorwerp of kledingstuk of vel of sak, elke ding waarmee werk gedoen word; dit moet in die water gesit word en sal tot die aand toe onrein wees; dan sal dit rein wees.

33 En elke erdevoorwerp waar een van hulle in val alles wat daarin is, sal onrein wees, en julle moet die voorwerp self stukkend breek;

34 enige voedsel wat geëet word waar water op kom, sal daarin onrein wees; en enige drank wat in so 'n voorwerp, van watter soort ook, gedrink kan word, sal onrein wees.

35 En alles waar iets van hulle aas op val, sal onrein wees; 'n bakoond of 'n drievoet moet stukkend geslaan word; hulle is onrein, en onrein moet hulle vir julle wees.

36 Maar 'n fontein of put, 'n versamelplek van water, sal rein wees; maar hy wat aan die aas daarin raak, sal onrein wees.

37 En as van hulle aas val op enige saad wat gesaai word dit sal rein wees.

38 Maar as daar water op die saad gegooi word, en van hulle aas daarop val, dan sal dit vir julle onrein wees.

39 En as daar van die diere wat julle as voedsel dien, doodgaan, sal hy wat aan die aas raak, tot die aand toe onrein wees;

40 en hy wat van die aas eet, moet sy klere was en sal onrein wees tot die aand toe. En hy wat die aas dra, moet sy klere was en sal onrein wees tot die aand toe.

41 En al die ongediertes wat op die aarde wemel, is 'n gruwel dit mag nie geëet word nie.

42 Alles wat op die buik seil en alles wat op vier pote loop, ook alles wat baie pote het, naamlik al die ongediertes wat op die aarde wemel julle mag dit nie eet nie, want dit is 'n gruwel.

43 Moenie julle self 'n gruwel maak deur enige ongedierte wat wemel nie: julle moet jul daaraan nie verontreinig, sodat julle daardeur onrein word nie.

44 Want Ek is die HERE julle God; toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want Ek is heilig; daarom, verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie.

45 Want Ek is die HERE wat julle uit Egipteland laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat Ek heilig is.

46 Dit is die wet oor die diere en die voëls en al die lewende wesens wat roer in die water en aangaande al die wesens wat op die aarde wemel,

47 om te onderskei tussen wat onrein en rein is, en tussen die diere wat geëet en die diere wat nie geëet mag word nie.

1 א וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר אלהם

2 ב דברו אל בני ישראל לאמר  זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ

3 ג כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה--אתה תאכלו

4 ד אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה  את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס--טמא הוא לכם

5 ה ואת השפן כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם

6 ו ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא לכם

7 ז ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם

8 ח מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם

9 ט את זה תאכלו מכל אשר במים  כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים--אתם תאכלו

10 י וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים--שקץ הם לכם

11 יא ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו

12 יב כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים--שקץ הוא לכם

13 יג ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקץ הם  את הנשר ואת הפרס ואת העזניה

14 יד ואת הדאה--ואת האיה למינה

15 טו את כל ערב למינו

16 טז ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו

17 יז ואת הכוס ואת השלך ואת הינשוף

18 יח ואת התנשמת ואת הקאת ואת הרחם

19 יט ואת החסידה האנפה למינה ואת הדוכיפת ואת העטלף

20 כ כל שרץ העוף ההלך על ארבע--שקץ הוא לכם

21 כא אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההלך על ארבע  אשר לא (לו) כרעים ממעל לרגליו לנתר בהן על הארץ

22 כב את אלה מהם תאכלו--את הארבה למינו ואת הסלעם למינהו ואת החרגל למינהו ואת החגב למינהו

23 כג וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגלים--שקץ הוא לכם

24 כד ולאלה תטמאו כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב

25 כה וכל הנשא מנבלתם--יכבס בגדיו וטמא עד הערב

26 כו לכל הבהמה אשר הוא מפרסת פרסה ושסע איננה שסעת וגרה איננה מעלה--טמאים הם לכם כל הנגע בהם יטמא

27 כז וכל הולך על כפיו בכל החיה ההלכת על ארבע--טמאים הם לכם כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב

28 כח והנשא את נבלתם--יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים המה לכם  {ס}

29 כט וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על הארץ  החלד והעכבר והצב למינהו

30 ל והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת

31 לא אלה הטמאים לכם בכל השרץ כל הנגע בהם במתם יטמא עד הערב

32 לב וכל אשר יפל עליו מהם במתם יטמא מכל כלי עץ או בגד או עור או שק כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמא עד הערב וטהר

33 לג וכל כלי חרש--אשר יפל מהם אל תוכו  כל אשר בתוכו יטמא ואתו תשברו

34 לד מכל האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים--יטמא וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא

35 לה וכל אשר יפל מנבלתם עליו יטמא--תנור וכירים יתץ טמאים הם וטמאים יהיו לכם

36 לו אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור ונגע בנבלתם יטמא

37 לז וכי יפל מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע--טהור הוא

38 לח וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו--טמא הוא לכם  {ס}

39 לט וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה--הנגע בנבלתה יטמא עד הערב

40 מ והאכל מנבלתה--יכבס בגדיו וטמא עד הערב והנשא את נבלתה--יכבס בגדיו וטמא עד הערב

41 מא וכל השרץ השרץ על הארץ--שקץ הוא לא יאכל

42 מב כל הולך על גח big ו /big ן וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ השרץ על הארץ--לא תאכלום כי שקץ הם

43 מג אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם

44 מד כי אני יהוה אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ

45 מה כי אני יהוה המעלה אתכם מארץ מצרים להית לכם לאלהים והייתם קדשים כי קדוש אני

46 מו זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרמשת במים ולכל נפש השרצת על הארץ

47 מז להבדיל בין הטמא ובין הטהר ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל  {פ}