Levítico 18

1 Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:

2 Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Ek is die HERE julle God.

3 Volgens die werke van die land van Egipte waar julle in gewoon het, mag julle nie doen nie; en volgens die werke van die land Kana„n waarheen Ek julle bring, mag julle nie doen nie, en julle mag in hulle insettinge nie wandel nie.

4 My verordeninge moet julle doen en my insettinge hou om daarin te wandel. Ek is die HERE julle God.

5 Hou dan my insettinge en my verordeninge wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe. Ek is die HERE.

6 Niemand van julle mag naby sy naaste bloedverwant kom om die skaamte te ontbloot nie. Ek is die HERE.

7 Jy mag die skaamte van jou vader en die skaamte van jou moeder nie ontbloot nie: sy is jou moeder jy mag haar skaamte nie ontbloot nie.

8 Jy mag die skaamte van die vrou van jou vader nie ontbloot nie; dit is die skaamte van jou vader.

9 Die skaamte van jou suster, die dogter van jou vader of die dogter van jou moeder, in die huis of buitekant gebore haar skaamte mag jy nie ontbloot nie.

10 Die skaamte van jou seun se dogter of van jou dogter se dogter hulle skaamte mag jy nie ontbloot nie; want hulle is jou eie skaamte.

11 Die skaamte van die dogter van jou vader se vrou, wat deur jou vader verwek is sy is jou suster, haar skaamte mag jy nie ontbloot nie.

12 Jy mag die skaamte van jou vader se suster nie ontbloot nie; sy is jou vader se bloedverwant.

13 Jy mag die skaamte van jou moeder se suster nie ontbloot nie, want sy is jou moeder se bloedverwant.

14 Jy mag die skaamte van jou vader se broer nie ontbloot nie: jy mag nie naby sy vrou kom nie; sy is jou tante.

15 Jy mag die skaamte van jou skoondogter nie ontbloot nie; sy is jou seun se vrou: jy mag haar skaamte nie ontbloot nie.

16 Jy mag die skaamte van jou broer se vrou nie ontbloot nie; dit is die skaamte van jou broer.

17 Jy mag die skaamte van 'n vrou en haar dogter nie ontbloot nie; haar seun se dogter en haar dogter se dogter mag jy nie neem om haar skaamte te ontbloot nie. Hulle is bloedverwante. Bloedskande is dit.

18 Jy mag ook geen vrou by haar suster as mededingster byneem om haar skaamte gelyk met die ander een, terwyl die nog lewe, te ontbloot nie.

19 Ook mag jy nie naby 'n vrou kom terwyl sy onrein is deur haar onreinheid, om haar skaamte te ontbloot nie.

20 En jy mag geen vleeslike gemeenskap met jou naaste se vrou hê om jou met haar te verontreinig nie.

21 En van jou kinders mag jy nie gee om vir Molog deur die vuur te laat deurgaan nie, dat jy die Naam van jou God nie ontheilig nie. Ek is die HERE.

22 Met 'n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos 'n mens met 'n vrou het nie. Dit is 'n gruwel.

23 En jy mag met g,,n dier vleeslike gemeenskap hê om jou daardeur te verontreinig nie. 'n Vrou mag ook nie voor 'n dier gaan staan om daarmee te doen te hê nie. Dit is 'n gruwelike vermenging.

24 Verontreinig julle nie deur al hierdie dinge nie, want deur al hierdie dinge is die heidene verontreinig wat Ek voor julle uit verdryf.

25 So het die land dan onrein geword; en Ek besoek sy ongeregtigheid daaraan, sodat die land sy inwoners uitspuug.

26 Maar julle moet my insettinge en my verordeninge onderhou en niks van al hierdie gruwels doen nie die kind van die land of die vreemdeling wat onder julle vertoef.

27 Want die mense van die land, wat voor julle gewees het, het al hierdie gruwels gedoen, en die land het onrein geword.

28 Laat die land julle dan nie uitspuug as julle dit verontreinig nie, soos dit die nasie uitgespuug het wat daar voor julle was.

29 Want almal wat enigeen van hierdie gruwels doen die siele wat dit doen, moet uitgeroei word onder hulle volk uit.

30 Daarom moet julle my ordening onderhou om niks te doen van die gruwelike insettinge wat voor julle gedoen is nie, dat julle jul nie daardeur verontreinig nie. Ek is die HERE julle God.

1 א וידבר יהוה אל משה לאמר

2 ב דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם  אני יהוה אלהיכם

3 ג כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו

4 ד את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם  אני יהוה אלהיכם

5 ה ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם  אני יהוה  {ס}

6 ו איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה  אני יהוה  {ס}

7 ז ערות אביך וערות אמך לא תגלה  אמך הוא לא תגלה ערותה  {ס}

8 ח ערות אשת אביך לא תגלה  ערות אביך הוא  {ס}

9 ט ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ--לא תגלה ערותן  {ס}

10 י ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן  כי ערותך הנה  {ס}

11 יא ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך הוא--לא תגלה ערותה  {ס}

12 יב ערות אחות אביך לא תגלה  שאר אביך הוא  {ס}

13 יג ערות אחות אמך לא תגלה  כי שאר אמך הוא  {ס}

14 יד ערות אחי אביך לא תגלה  אל אשתו לא תקרב דדתך הוא  {ס}

15 טו ערות כלתך לא תגלה  אשת בנך הוא לא תגלה ערותה  {ס}

16 טז ערות אשת אחיך לא תגלה  ערות אחיך הוא  {ס}

17 יז ערות אשה ובתה לא תגלה  את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה--שארה הנה זמה הוא

18 יח ואשה אל אחתה לא תקח  לצרר לגלות ערותה עליה--בחייה

19 יט ואל אשה בנדת טמאתה--לא תקרב לגלות ערותה

20 כ ואל אשת עמיתך--לא תתן שכבתך לזרע  לטמאה בה

21 כא ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה

22 כב ואת זכר--לא תשכב משכבי אשה  תועבה הוא

23 כג ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה--תבל הוא

24 כד אל תטמאו בכל אלה  כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם

25 כה ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה

26 כו ושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה  האזרח והגר הגר בתוככם

27 כז כי את כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ

28 כח ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם

29 כט כי כל אשר יעשה מכל התועבת האלה--ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם

30 ל ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם  אני יהוה אלהיכם  {פ}