Levítico 2

1 En as iemand aan die HERE 'n spysoffer bring, moet sy offer fynmeel wees; en hy moet olie daarop giet en wierook daarby voeg;

2 en hy moet dit na die seuns van A„ron, die priesters, bring; en die priester moet daarvan 'n handvol neem, van die fynmeel met die olie, met al die wierook wat daarby behoort; en hy moet dit as die gedenkoffer op die altaar aan die brand steek, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die HERE.

3 En wat oorbly van die spysoffer, is vir A„ron en sy seuns, 'n hoogheilige deel van die vuuroffers van die HERE.

4 En as jy 'n spysoffer bring wat in die oond gebak is, moet dit fynmeel wees, ongesuurde koeke met olie gemeng, en ongesuurde platkoeke met olie bestryk.

5 En as 'n spysoffer van die bakplaat jou offer is, moet dit fynmeel wees met olie gemeng en ongesuurd.

6 Breek dit in stukkies en giet olie daarop: dit is 'n spysoffer.

7 En as 'n spysoffer uit die pan jou offer is, moet dit van fynmeel met olie berei word.

8 Dan moet jy die spysoffer wat daarvan berei word, aan die HERE bring: hulle moet dit na die priester aanbring, en hy moet dit na die altaar dra.

9 En die priester moet van die spysoffer die gedenkoffer daarvan aflig en op die altaar aan die brand steek, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die HERE.

10 En wat oorbly van die spysoffer, is vir A„ron en sy seuns, 'n hoogheilige deel van die vuuroffers van die HERE.

11 Geen spysoffer wat julle aan die HERE bring, mag van iets wat ingesuur is, berei word nie; want van g,,n suurdeeg of heuning mag julle vir die HERE 'n vuuroffer aan die brand steek nie.

12 As 'n offer van eerstelinge mag julle dit aan die HERE bring, maar op die altaar mag dit nie as lieflike geur kom nie.

13 En jy moet al jou spysoffers met sout berei, en jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie; by al jou offers moet jy sout bring.

14 En as jy aan die HERE 'n spysoffer van eerstelinge bring, moet jy as spysoffer van jou eerstelinge bring: are wat oor die vuur gebraai is, gebreekte korrels van vars graan.

15 En jy moet olie daarby voeg en wierook daarop strooi; 'n spysoffer is dit.

16 Dan moet die priester die gedenkoffer daarvan, 'n deel van die gebreekte koring en van die olie met al die wierook, aan die brand steek as 'n vuuroffer aan die HERE.

1 א ונפש כי תקריב קרבן מנחה ליהוה--סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה

2 ב והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ משם מלא קמצו מסלתה ומשמנה על כל לבנתה והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה--אשה ריח ניחח ליהוה

3 ג והנותרת מן המנחה--לאהרן ולבניו  קדש קדשים מאשי יהוה  {ס}

4 ד וכי תקרב קרבן מנחה מאפה תנור--סלת חלות מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן  {ס}

5 ה ואם מנחה על המחבת קרבנך--סלת בלולה בשמן מצה תהיה

6 ו פתות אתה פתים ויצקת עליה שמן מנחה הוא  {ס}

7 ז ואם מנחת מרחשת קרבנך--סלת בשמן תעשה

8 ח והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה--ליהוה והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח

9 ט והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה--אשה ריח ניחח ליהוה

10 י והנותרת מן המנחה--לאהרן ולבניו  קדש קדשים מאשי יהוה

11 יא כל המנחה אשר תקריבו ליהוה--לא תעשה חמץ  כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה ליהוה

12 יב קרבן ראשית תקריבו אתם ליהוה ואל המזבח לא יעלו לריח ניחח

13 יג וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח  {ס}

14 יד ואם תקריב מנחת בכורים ליהוה--אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך

15 טו ונתת עליה שמן ושמת עליה לבנה מנחה הוא

16 טז והקטיר הכהן את אזכרתה מגרשה ומשמנה על כל לבנתה--אשה ליהוה  {פ}