Levítico 9

1 En op die agtste dag het Moses A„ron en sy seuns en die oudstes van Israel geroep

2 en aan A„ron gesê: Neem vir jou 'n bulkalf as sondoffer en 'n ram as brandoffer, altwee sonder gebrek; en bring hulle voor die aangesig van die HERE.

3 En spreek met die kinders van Israel en sê: Neem 'n bokram as sondoffer en 'n kalf en 'n lam, altwee een jaar oud, sonder gebrek, as brandoffer,

4 ook 'n bul en 'n ram as dankoffer om voor die aangesig van die HERE te offer; en spysoffer met olie gemeng; want vandag verskyn die HERE aan julle.

5 Toe het hulle voor die tent van samekoms gebring wat Moses beveel het. En die hele vergadering het nader gekom en gaan staan voor die aangesig van die HERE.

6 En Moses het gesê: Dit is die saak wat die HERE julle beveel het om te doen, sodat die heerlikheid van die HERE aan julle kan verskyn.

7 En Moses het vir A„ron gesê: Kom nader na die altaar en berei jou sondoffer en jou brandoffer, en doen versoening vir jou en vir die volk, en berei die offer van die volk, en doen versoening vir hulle soos die HERE beveel het.

8 Toe het A„ron na die altaar nader gekom en die sondofferkalf geslag wat vir hom bedoel was.

9 En die seuns van A„ron het die bloed na hom gebring, en hy het sy vinger in die bloed gesteek en dit aan die horings van die altaar gestryk. Daarna het hy die orige bloed aan die onderkant van die altaar uitgegiet.

10 Maar die vet en die niere en die lap aan die lewer van die sondoffer het hy op die altaar aan die brand gesteek soos die HERE Moses beveel het.

11 En die vleis en die vel het hy buitekant die laer met vuur verbrand.

12 Toe het hy die brandoffer geslag, en die seuns van A„ron het vir hom die bloed aangegee, en hy het dit rondom teen die altaar uitgegooi.

13 Ook het hulle vir hom die brandoffer volgens sy stukke aangegee, met die kop, en hy het dit aan die brand gesteek op die altaar.

14 En hy het die binnegoed en die pote gewas en dit aan die brand gesteek bo op die brandoffer op die altaar.

15 Daarna het hy die offer van die volk gebring; hy het naamlik die sondofferbok geneem wat vir die volk bedoel was, en dit geslag en dit as sondoffer gebring soos tevore.

16 Verder het hy die brandoffer gebring en dit berei volgens voorskrif.

17 En hy het die spysoffer gebring en 'n handvol daaruit geneem en dit aan die brand gesteek op die altaar, behalwe die môre brandoffer.

18 Toe het hy die bul en die ram geslag wat vir die volk as dankoffer bedoel was; en die seuns van A„ron het vir hom die bloed aangegee wat hy toe rondom teen die altaar uitgegooi het

19 en die stukke vet van die bul, en van die ram die vetstert en die netvet en die niere en die lap aan die lewer;

20 en hulle het die stukke vet op die borsstukke gesit, en hy het die stukke vet op die altaar aan die brand gesteek.

21 Maar die borsstukke en die regterboud het A„ron as beweegoffer voor die aangesig van die HERE beweeg soos Moses beveel het.

22 Daarna het A„ron sy hande na die volk toe opgehef en hulle geseën. En hy het afgeklim nadat hy die sondoffer en brandoffer en dankoffer gebring het.

23 Daarop het Moses en A„ron in die tent van samekoms gegaan; en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën. En die heerlikheid van die HERE het aan die hele volk verskyn

24 vuur het van die aangesig van die HERE uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval.

1 א ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו--ולזקני ישראל

2 ב ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה--תמימם והקרב לפני יהוה

3 ג ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימם לעלה

4 ד ושור ואיל לשלמים לזבח לפני יהוה ומנחה בלולה בשמן כי היום יהוה נראה אליכם

5 ה ויקחו את אשר צוה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני יהוה

6 ו ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה תעשו--וירא אליכם כבוד יהוה

7 ז ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה יהוה

8 ח ויקרב אהרן אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו

9 ט ויקרבו בני אהרן את הדם אליו ויטבל אצבעו בדם ויתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח

10 י ואת החלב ואת הכלית ואת היתרת מן הכבד מן החטאת--הקטיר המזבחה כאשר צוה יהוה את משה

11 יא ואת הבשר ואת העור שרף באש מחוץ למחנה

12 יב וישחט את העלה וימצאו בני אהרן אליו את הדם ויזרקהו על המזבח סביב

13 יג ואת העלה המציאו אליו לנתחיה--ואת הראש ויקטר על המזבח

14 יד וירחץ את הקרב ואת הכרעים ויקטר על העלה המזבחה

15 טו ויקרב את קרבן העם ויקח את שעיר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראשון

16 טז ויקרב את העלה ויעשה כמשפט

17 יז ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על המזבח--מלבד עלת הבקר

18 יח וישחט את השור ואת האיל זבח השלמים אשר לעם וימצאו בני אהרן את הדם אליו ויזרקהו על המזבח סביב

19 יט ואת החלבים מן השור ומן האיל--האליה והמכסה והכלית ויתרת הכבד

20 כ וישימו את החלבים על החזות ויקטר החלבים המזבחה

21 כא ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרן תנופה לפני יהוה--כאשר צוה משה

22 כב וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה--והשלמים

23 כג ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד יהוה אל כל העם

24 כד ותצא אש מלפני יהוה ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבים וירא כל העם וירנו ויפלו על פניהם