Levítico 8

1 Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:

2 Neem A„ron en sy seuns saam met hom, en die klere en die salfolie en die sondofferbul en die twee ramme en die mandjie met ongesuurde koeke,

3 en versamel die hele vergadering by die ingang van die tent van samekoms.

4 En Moses het gedoen soos die HERE hom beveel het, en die vergadering het bymekaargekom by die ingang van die tent van samekoms.

5 Toe sê Moses aan die vergadering: Dit is die saak wat die HERE beveel het om te doen.

6 En Moses het A„ron en sy seuns laat nader kom en hulle met water gewas.

7 Daarop het hy hom die rok aangetrek en hom met die gordel gegord en hom die mantel aangetrek; ook het hy hom die skouerkleed aangetrek en hom gegord met die band van die skouerkleed en daarmee hom die skouerkleed omgebind.

8 Verder het hy hom die borstas aangeheg en in die borstas die Urim en die Tummim gesit.

9 En hy het die tulband op sy hoof gesit en aan die tulband, aan die voorkant, die goue plaat, die heilige kroon, bevestig, soos die HERE Moses beveel het.

10 Toe het Moses die salfolie geneem en die tabernakel en alles wat daarin was, gesalf en dit geheilig.

11 En hy het daarvan sewe maal op die altaar gesprinkel en die altaar gesalf en al sy gereedskap, met die waskom en sy voetstuk, om dit te heilig.

12 Daarna het hy van die salfolie op die hoof van A„ron gegiet en hom gesalf om hom te heilig.

13 Ook het Moses die seuns van A„ron laat nader kom en hulle die rokke aangetrek en hulle gegord met 'n gordel en hulle die musse omgebind soos die HERE Moses beveel het.

14 Daarop het hy die sondofferbul laat aankom, en A„ron en sy seuns het hulle hande op die kop van die sondofferbul gelê.

15 En Moses het dit geslag en die bloed geneem en daarvan met sy vinger rondom aan die horings van die altaar gestryk en die altaar ontsondig; maar die orige bloed het hy aan die onderkant van die altaar uitgegooi. So het hy dit dan geheilig deur daar versoening voor te doen.

16 Verder het hy al die vet wat aan die binnegoed was en die lap aan die lewer en die twee niere en hulle vet geneem, en Moses het dit op die altaar aan die brand gesteek.

17 Maar die bul met sy vel en sy vleis en sy mis het hy buitekant die laer met vuur verbrand, soos die HERE Moses beveel het.

18 Daarop het hy die brandofferram laat aankom, en A„ron en sy seuns het hulle hande op die kop van die ram gelê.

19 En Moses het dit geslag en die bloed rondom teen die altaar uitgegooi.

20 Hy het ook die ram in sy stukke verdeel, en Moses het die kop en die stukke en die vet aan die brand gesteek;

21 maar die binnegoed en die pote het hy met water gewas, en Moses het die hele ram op die altaar aan die brand gesteek; dit was 'n brandoffer as lieflike geur, 'n vuuroffer was dit aan die HERE, soos die HERE Moses beveel het.

22 Daarop het hy die ander ram, die wydingsram, laat aankom; en A„ron met sy seuns het hulle hande op die kop van die ram gelê.

23 En Moses het dit geslag en van die bloed geneem en dit aan die regteroorlel van A„ron en aan die duim van sy regterhand en aan die groottoon van sy regtervoet gestryk.

24 Moses het ook die seuns van A„ron laat nader kom en van die bloed aan hulle regteroorlel en aan die duim van hulle regterhand en aan die groottoon van hulle regtervoet gestryk; daarna het Moses die orige bloed rondom teen die altaar uitgegooi.

25 En hy het die vet geneem met die vetstert en al die vet wat aan die binnegoed was, en die lap aan die lewer en die twee niere en hulle vet en die regterboud.

26 Ook het hy uit die mandjie met ongesuurde koeke wat voor die aangesig van die HERE was, een ongesuurde koek geneem en een oliebrood koek en een platkoek; en hy het dit op die stukke vet en op die regterboud neergesit

27 en dit alles op die hande van A„ron en die hande van sy seuns gelê; en hy het dit as beweegoffer voor die aangesig van die HERE beweeg.

28 Daarop het Moses dit uit hulle hande geneem en dit op die altaar, bo op die brandoffer, aan die brand gesteek; 'n wydingsoffer was dit as lieflike geur, 'n vuuroffer aan die HERE.

29 Verder het Moses die bors geneem en dit as beweegoffer voor die aangesig van die HERE beweeg; van die wydingsram het dit aan Moses as deel toegekom, soos die HERE Moses beveel het.

30 Moses het ook van die salfolie en van die bloed wat aan die altaar was, geneem en dit op A„ron, op sy klere, sowel as op sy seuns en op die klere van sy seuns gesprinkel. So het hy dan A„ron, sy klere, sowel as sy seuns en die klere van sy seuns geheilig.

31 Toe sê Moses vir A„ron en sy seuns: Kook die vleis by die ingang van die tent van samekoms en eet dit daar met die brood wat in die wydingsmandjie is, soos ek beveel en gesê het: A„ron en sy seuns moet dit eet.

32 Maar wat van die vleis en die brood oorbly, moet julle met vuur verbrand.

33 Ook mag julle sewe dae lank nie by die ingang van die tent van samekoms uitgaan nie tot op die dag dat die dae van julle wyding verby is; want sewe dae lank moet julle wyding duur.

34 Soos vandag gedoen is, het die HERE beveel om verder te doen, om vir julle versoening te bewerk.

35 Julle moet dan by die ingang van die tent van samekoms bly, dag en nag, sewe dae lank; en julle moet die ordening van die HERE hou, dat julle nie sterwe nie; want so is aan my bevel gegee.

36 En A„ron en sy seuns het al die dinge gedoen wat die HERE deur die diens van Moses beveel het.

1 א וידבר יהוה אל משה לאמר

2 ב קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האילים ואת סל המצות

3 ג ואת כל העדה הקהל אל פתח אהל מועד

4 ד ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ותקהל העדה אל פתח אהל מועד

5 ה ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה יהוה לעשות

6 ו ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ אתם במים

7 ז ויתן עליו את הכתנת ויחגר אתו באבנט וילבש אתו את המעיל ויתן עליו את האפד ויחגר אתו בחשב האפד ויאפד לו בו

8 ח וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים

9 ט וישם את המצנפת על ראשו וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש כאשר צוה יהוה את משה

10 י ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם

11 יא ויז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו--לקדשם

12 יב ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו

13 יג ויקרב משה את בני אהרן וילבשם כתנת ויחגר אתם אבנט ויחבש להם מגבעות--כאשר צוה יהוה את משה

14 יד ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת

15 טו וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו

16 טז ויקח את כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ויקטר משה המזבחה

17 יז ואת הפר ואת ערו ואת בשרו ואת פרשו--שרף באש מחוץ למחנה כאשר צוה יהוה את משה

18 יח ויקרב את איל העלה ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם--על ראש האיל

19 יט וישחט ויזרק משה את הדם על המזבח סביב

20 כ ואת האיל--נתח לנתחיו ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר

21 כא ואת הקרב ואת הכרעים רחץ במים ויקטר משה את כל האיל המזבחה עלה הוא לריח ניחח אשה הוא ליהוה כאשר צוה יהוה את משה

22 כב ויקרב את האיל השני איל המלאים ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם--על ראש האיל

23 כג וישחט--ויקח משה מדמו ויתן על תנוך אזן אהרן הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית

24 כד ויקרב את בני אהרן ויתן משה מן הדם על תנוך אזנם הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית ויזרק משה את הדם על המזבח סביב

25 כה ויקח את החלב ואת האליה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ואת שוק הימין

26 כו ומסל המצות אשר לפני יהוה לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת--ורקיק אחד וישם על החלבים ועל שוק הימין

27 כז ויתן את הכל--על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף אתם תנופה לפני יהוה

28 כח ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העלה מלאים הם לריח ניחח אשה הוא ליהוה

29 כט ויקח משה את החזה ויניפהו תנופה לפני יהוה מאיל המלאים למשה היה למנה כאשר צוה יהוה את משה

30 ל ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויז על אהרן על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו ויקדש את אהרן את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו

31 לא ויאמר משה אל אהרן ואל בניו בשלו את הבשר פתח אהל מועד ושם תאכלו אתו ואת הלחם אשר בסל המלאים כאשר צויתי לאמר אהרן ובניו יאכלהו

32 לב והנותר בבשר ובלחם--באש תשרפו

33 לג ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים--עד יום מלאת ימי מלאיכם כי שבעת ימים ימלא את ידכם

34 לד כאשר עשה ביום הזה--צוה יהוה לעשת לכפר עליכם

35 לה ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת יהוה ולא תמותו כי כן צויתי

36 לו ויעש אהרן ובניו--את כל הדברים אשר צוה יהוה ביד משה {ס}