Consolação

נ זאת נחמתי בעניי    כי אמרתך חיתני br

Salmos 119:50

א אהבתי כי-ישמע יהוה--    את-קולי תחנוני br

ב כי-הטה אזנו לי    ובימי אקרא br

Salmos 116:1,2

כב חלקו מחמאת פיו--    וקרב-לבו br רכו דבריו משמן    והמה פתחות br

Salmos 55:22

ח ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך--לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת

Deuteronômio 31:8

ה זמרו ליהוה חסידיו    והודו לזכר קדשו br

Salmos 30:5

כד יראי יהוה הללוהו--    כל-זרע יעקב כבדוהו br וגורו ממנו    כל-זרע ישראל br

Salmos 22:24

ט והוא ישפט-תבל בצדק    ידין לאמים במישרים br

Salmos 9:9

ז טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו

Naum 1:7

48 מח ואשא-כפי--אל-מצותיך אשר אהבתי    ואשיחה בחקיך

49 מט זכר-דבר לעבדך--    על אשר יחלתני br

50 נ זאת נחמתי בעניי    כי אמרתך חיתני br

51 נא זדים הליצני עד-מאד    מתורתך לא נטיתי br

52 נב זכרתי משפטיך מעולם יהוה    ואתנחם br

Salmos 119:48-52

יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

Jeremias 29:11

ח על-און פלט-למו    באף עמים הורד אלהים br

Salmos 56:8

א למנצח לבני-קרח--    על-עלמות שיר br

Salmos 46:1

כ אשר הראיתנו (הראיתני) צרות רבות--    ורעות br תשוב תחינו (תחיני)    ומתהמות הארץ תשוב תעלני br

כא תרב גדלתי    ותסב תנחמני br

Salmos 71:20,21

ד אחת שאלתי מאת-יהוה--    אותה אבקש br שבתי בבית-יהוה    כל-ימי חיי br לחזות בנעם-יהוה    ולבקר בהיכלו br

ה כי יצפנני בסכה--    ביום רעה br יסתרני בסתר אהלו    בצור ירוממני br

Salmos 27:4,5