Guardar o Coração

כג מכל-משמר נצר לבך    כי-ממנו תוצאות חיים br

Provérbios 4:23

כו תנה-בני לבך לי    ועיניך דרכי תרצנה (תצרנה) br

Provérbios 23:26

ה ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך

ו והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום--על לבבך

Deuteronômio 6:5,6

א בני תורתי אל-תשכח ומצותי יצר לבך br

ב כי ארך ימים ושנות חיים--    ושלום יוסיפו לך br

Provérbios 3:1,2

ז רשת הכינו לפעמי--    כפף נפשי br כרו לפני שיחה    נפלו בתוכה סלה br

Salmos 57:7

ב בחנני יהוה ונסני    צרופה (צרפה) כליותי ולבי br

ג כי-חסדך לנגד עיני    והתהלכתי באמתך br

Salmos 26:2,3

ח לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו  כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל

Josué 1:8

י בכל-לבי דרשתיך    אל-תשגני ממצותיך br

יא בלבי צפנתי אמרתך--    למען לא אחטא-לך br

Salmos 119:10,11

3 ג בחנת לבי פקדת לילה--    צרפתני בל-תמצא br זמתי    בל-יעבר-פי br

4 ד לפעלות אדם בדבר שפתיך--    אני שמרתי ארחות פריץ br

5 ה תמך אשרי במעגלותיך    בל-נמוטו פעמי br

Salmos 17:3-5

י תשמיעני ששון ושמחה    תגלנה עצמות דכית br

Salmos 51:10

כג חקרני אל ודע לבבי    בחנני ודע שרעפי br

כד וראה אם-דרך-עצב בי    ונחני בדרך עולם

Salmos 139:23,24

מו ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום  אשר תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת

Deuteronômio 32:46