Salmos 119

1 א אשרי תמימי-דרך--    ההלכים בתורת יהוה br

2 ב אשרי נצרי עדתיו    בכל-לב ידרשוהו br

3 ג אף לא-פעלו עולה    בדרכיו הלכו br

4 ד אתה צויתה פקדיך--    לשמר מאד br

5 ה אחלי יכנו דרכי--    לשמר חקיך br

6 ו אז לא-אבוש--    בהביטי אל-כל-מצותיך br

7 ז אודך בישר לבב--    בלמדי משפטי צדקך br

8 ח את-חקיך אשמר    אל-תעזבני עד-מאד

9 ט במה יזכה-נער את-ארחו--    לשמר כדברך br

10 י בכל-לבי דרשתיך    אל-תשגני ממצותיך br

11 יא בלבי צפנתי אמרתך--    למען לא אחטא-לך br

12 יב ברוך אתה יהוה--    למדני חקיך br

13 יג בשפתי ספרתי--    כל משפטי-פיך br

14 יד בדרך עדותיך ששתי--    כעל כל-הון br

15 טו בפקודיך אשיחה    ואביטה ארחתיך br

16 טז בחקתיך אשתעשע    לא אשכח דברך

17 יז גמל על-עבדך אחיה    ואשמרה דברך br

18 יח גל-עיני ואביטה--    נפלאות מתורתך br

19 יט גר אנכי בארץ    אל-תסתר ממני מצותיך br

20 כ גרסה נפשי לתאבה--    אל-משפטיך בכל-עת br

21 כא גערת זדים ארורים--    השגים ממצותיך br

22 כב גל מעלי חרפה ובוז    כי עדתיך נצרתי br

23 כג גם ישבו שרים בי נדברו--    עבדך ישיח בחקיך br

24 כד גם-עדתיך שעשעי--    אנשי עצתי

25 כה דבקה לעפר נפשי    חיני כדברך br

26 כו דרכי ספרתי ותענני    למדני חקיך br

27 כז דרך-פקודיך הבינני    ואשיחה בנפלאותיך br

28 כח דלפה נפשי מתוגה    קימני כדברך br

29 כט דרך-שקר הסר ממני    ותורתך חנני br

30 ל דרך-אמונה בחרתי    משפטיך שויתי br

31 לא דבקתי בעדותיך    יהוה אל-תבישני br

32 לב דרך-מצותיך ארוץ    כי תרחיב לבי

33 לג הורני יהוה דרך חקיך    ואצרנה עקב br

34 לד הבינני ואצרה תורתך    ואשמרנה בכל-לב br

35 לה הדריכני בנתיב מצותיך    כי-בו חפצתי br

36 לו הט-לבי אל-עדותיך    ואל אל-בצע br

37 לז העבר עיני מראות שוא    בדרכך חיני br

38 לח הקם לעבדך אמרתך--    אשר ליראתך br

39 לט העבר חרפתי אשר יגרתי    כי משפטיך טובים br

40 מ הנה תאבתי לפקדיך    בצדקתך חיני

41 מא ויבאני חסדך יהוה    תשועתך כאמרתך br

42 מב ואענה חרפי דבר    כי-בטחתי בדברך br

43 מג ואל-תצל מפי דבר-אמת עד-מאד    כי למשפטך יחלתי br

44 מד ואשמרה תורתך תמיד--    לעולם ועד br

45 מה ואתהלכה ברחבה    כי פקדיך דרשתי br

46 מו ואדברה בעדתיך נגד מלכים    ולא אבוש br

47 מז ואשתעשע במצותיך    אשר אהבתי br

48 מח ואשא-כפי--אל-מצותיך אשר אהבתי    ואשיחה בחקיך

49 מט זכר-דבר לעבדך--    על אשר יחלתני br

50 נ זאת נחמתי בעניי    כי אמרתך חיתני br

51 נא זדים הליצני עד-מאד    מתורתך לא נטיתי br

52 נב זכרתי משפטיך מעולם יהוה    ואתנחם br

53 נג זלעפה אחזתני מרשעים--    עזבי תורתך br

54 נד זמרות היו-לי חקיך--    בבית מגורי br

55 נה זכרתי בלילה שמך יהוה    ואשמרה תורתך br

56 נו זאת היתה-לי    כי פקדיך נצרתי

57 נז חלקי יהוה אמרתי--    לשמר דבריך br

58 נח חליתי פניך בכל-לב    חנני כאמרתך br

59 נט חשבתי דרכי    ואשיבה רגלי אל-עדתיך br

60 ס חשתי ולא התמהמהתי--    לשמר מצותיך br

61 סא חבלי רשעים עודני    תורתך לא שכחתי br

62 סב חצות-לילה--אקום להודות לך    על משפטי צדקך br

63 סג חבר אני לכל-אשר יראוך    ולשמרי פקודיך br

64 סד חסדך יהוה מלאה הארץ    חקיך למדני

65 סה טוב עשית עם-עבדך--    יהוה כדברך br

66 סו טוב טעם ודעת למדני    כי במצותיך האמנתי br

67 סז טרם אענה אני שגג    ועתה אמרתך שמרתי br

68 סח טוב-אתה ומטיב    למדני חקיך br

69 סט טפלו עלי שקר זדים    אני בכל-לב אצר פקודיך br

70 ע טפש כחלב לבם    אני תורתך שעשעתי br

71 עא טוב-לי כי-עניתי--    למען אלמד חקיך br

72 עב טוב-לי תורת-פיך--    מאלפי זהב וכסף

73 עג ידיך עשוני ויכוננוני    הבינני ואלמדה מצותיך br

74 עד יראיך יראוני וישמחו    כי לדברך יחלתי br

75 עה ידעתי יהוה כי-צדק משפטיך    ואמונה עניתני br

76 עו יהי-נא חסדך לנחמני--    כאמרתך לעבדך br

77 עז יבאוני רחמיך ואחיה    כי-תורתך שעשעי br

78 עח יבשו זדים כי-שקר עותוני    אני אשיח בפקודיך br

79 עט ישובו לי יראיך    וידעו (וידעי) עדתיך br

80 פ יהי-לבי תמים בחקיך--    למען לא אבוש

81 פא כלתה לתשועתך נפשי    לדברך יחלתי br

82 פב כלו עיני לאמרתך--    לאמר מתי תנחמני br

83 פג כי-הייתי כנאד בקיטור--    חקיך לא שכחתי br

84 פד כמה ימי-עבדך    מתי תעשה ברדפי משפט br

85 פה כרו-לי זדים שיחות--    אשר לא כתורתך br

86 פו כל-מצותיך אמונה    שקר רדפוני עזרני br

87 פז כמעט כלוני בארץ    ואני לא-עזבתי פקדיך br

88 פח כחסדך חיני    ואשמרה עדות פיך

89 פט לעולם יהוה--    דברך נצב בשמים br

90 צ לדר ודר אמונתך    כוננת ארץ ותעמד br

91 צא למשפטיך עמדו היום    כי הכל עבדיך br

92 צב לולי תורתך שעשעי--    אז אבדתי בעניי br

93 צג לעולם לא-אשכח פקודיך    כי בם חייתני br

94 צד לך-אני הושיעני    כי פקודיך דרשתי br

95 צה לי קוו רשעים לאבדני    עדתיך אתבונן br

96 צו לכל-תכלה ראיתי קץ    רחבה מצותך מאד

97 צז מה-אהבתי תורתך    כל-היום היא שיחתי br

98 צח מאיבי תחכמני מצותך    כי לעולם היא-לי br

99 צט מכל-מלמדי השכלתי    כי עדותיך שיחה לי br

100 ק מזקנים אתבונן    כי פקודיך נצרתי br

101 קא מכל-ארח רע כלאתי רגלי--    למען אשמר דברך br

102 קב ממשפטיך לא-סרתי    כי-אתה הורתני br

103 קג מה-נמלצו לחכי אמרתך--    מדבש לפי br

104 קד מפקודיך אתבונן    על כן שנאתי כל-ארח שקר

105 קה נר-לרגלי דברך    ואור לנתיבתי br

106 קו נשבעתי ואקימה--    לשמר משפטי צדקך br

107 קז נעניתי עד-מאד    יהוה חיני כדברך br

108 קח נדבות פי רצה-נא יהוה    ומשפטיך למדני br

109 קט נפשי בכפי תמיד    ותורתך לא שכחתי br

110 קי נתנו רשעים פח לי    ומפקודיך לא תעיתי br

111 קיא נחלתי עדותיך לעולם    כי-ששון לבי המה br

112 קיב נטיתי לבי לעשות חקיך--    לעולם עקב

113 קיג סעפים שנאתי    ותורתך אהבתי br

114 קיד סתרי ומגני אתה    לדברך יחלתי br

115 קטו סורו-ממני מרעים    ואצרה מצות אלהי br

116 קטז סמכני כאמרתך ואחיה    ואל-תבישני משברי br

117 קיז סעדני ואושעה    ואשעה בחקיך תמיד br

118 קיח סלית כל-שוגים מחקיך    כי-שקר תרמיתם br

119 קיט סגים--השבת כל-רשעי-ארץ    לכן אהבתי עדתיך br

120 קכ סמר מפחדך בשרי    וממשפטיך יראתי

121 קכא עשיתי משפט וצדק    בל-תניחני לעשקי br

122 קכב ערב עבדך לטוב    אל-יעשקני זדים br

123 קכג עיני כלו לישועתך    ולאמרת צדקך br

124 קכד עשה עם-עבדך כחסדך    וחקיך למדני br

125 קכה עבדך-אני הבינני    ואדעה עדתיך br

126 קכו עת לעשות ליהוה--    הפרו תורתך br

127 קכז על-כן אהבתי מצותיך--    מזהב ומפז br

128 קכח על-כן כל-פקודי כל ישרתי    כל-ארח שקר שנאתי

129 קכט פלאות עדותיך    על-כן נצרתם נפשי br

130 קל פתח דבריך יאיר    מבין פתיים br

131 קלא פי-פערתי ואשאפה    כי למצותיך יאבתי br

132 קלב פנה-אלי וחנני--    כמשפט לאהבי שמך br

133 קלג פעמי הכן באמרתך    ואל-תשלט-בי כל-און br

134 קלד פדני מעשק אדם    ואשמרה פקודיך br

135 קלה פניך האר בעבדך    ולמדני את-חקיך br

136 קלו פלגי-מים ירדו עיני--    על לא-שמרו תורתך

137 קלז צדיק אתה יהוה    וישר משפטיך br

138 קלח צוית צדק עדתיך    ואמונה מאד br

139 קלט צמתתני קנאתי    כי-שכחו דבריך צרי br

140 קמ צרופה אמרתך מאד    ועבדך אהבה br

141 קמא צעיר אנכי ונבזה    פקדיך לא שכחתי br

142 קמב צדקתך צדק לעולם    ותורתך אמת br

143 קמג צר-ומצוק מצאוני    מצותיך שעשעי br

144 קמד צדק עדותיך לעולם    הבינני ואחיה

145 קמה קראתי בכל-לב ענני יהוה    חקיך אצרה br

146 קמו קראתיך הושיעני    ואשמרה עדתיך br

147 קמז קדמתי בנשף ואשועה    לדבריך (לדברך) יחלתי br

148 קמח קדמו עיני אשמרות--    לשיח באמרתך br

149 קמט קולי שמעה כחסדך    יהוה כמשפטך חיני br

150 קנ קרבו רדפי זמה    מתורתך רחקו br

151 קנא קרוב אתה יהוה    וכל-מצותיך אמת br

152 קנב קדם ידעתי מעדתיך    כי לעולם יסדתם

153 קנג ראה-עניי וחלצני    כי-תורתך לא שכחתי br

154 קנד ריבה ריבי וגאלני    לאמרתך חיני br

155 קנה רחוק מרשעים ישועה    כי חקיך לא דרשו br

156 קנו רחמיך רבים יהוה    כמשפטיך חיני br

157 קנז רבים רדפי וצרי    מעדותיך לא נטיתי br

158 קנח ראיתי בגדים ואתקוטטה--    אשר אמרתך לא שמרו br

159 קנט ראה כי-פקודיך אהבתי    יהוה כחסדך חיני br

160 קס ראש-דברך אמת    ולעולם כל-משפט צדקך

161 קסא שרים רדפוני חנם    ומדבריך (ומדברך) פחד לבי br

162 קסב שש אנכי על-אמרתך--    כמוצא שלל רב br

163 קסג שקר שנאתי ואתעבה    תורתך אהבתי br

164 קסד שבע ביום הללתיך--    על משפטי צדקך br

165 קסה שלום רב לאהבי תורתך    ואין-למו מכשול br

166 קסו שברתי לישועתך יהוה    ומצותיך עשיתי br

167 קסז שמרה נפשי עדתיך    ואהבם מאד br

168 קסח שמרתי פקודיך ועדתיך    כי כל-דרכי נגדך

169 קסט תקרב רנתי לפניך יהוה    כדברך הבינני br

170 קע תבוא תחנתי לפניך    כאמרתך הצילני br

171 קעא תבענה שפתי תהלה    כי תלמדני חקיך br

172 קעב תען לשוני אמרתך    כי כל-מצותיך צדק br

173 קעג תהי-ידך לעזרני    כי פקודיך בחרתי br

174 קעד תאבתי לישועתך יהוה    ותורתך שעשעי br

175 קעה תחי-נפשי ותהללך    ומשפטך יעזרני br

176 קעו תעיתי--    כשה אבד בקש עבדך br כי מצותיך    לא שכחתי