Provérbios 23

1 א כי-תשב ללחום את-מושל--    בין תבין את-אשר לפניך br

2 ב ושמת שכין בלעך--    אם-בעל נפש אתה br

3 ג אל-תתאו למטעמותיו    והוא לחם כזבים br

4 ד אל-תיגע להעשיר    מבינתך חדל br

5 ה התעוף (התעיף) עיניך בו    ואיננו br כי עשה יעשה-לו כנפים    כנשר ועיף (יעוף) השמים

6 ו אל-תלחם--את-לחם רע עין    ואל-תתאו למטעמתיו br

7 ז כי כמו שער בנפשו--    כן-הוא br אכול ושתה יאמר לך    ולבו בל-עמך br

8 ח פתך-אכלת תקיאנה    ושחת דבריך הנעימים br

9 ט באזני כסיל אל-תדבר    כי-יבוז לשכל מליך br

10 י אל-תסג גבול עולם    ובשדי יתומים אל-תבא br

11 יא כי-גאלם חזק    הוא-יריב את-ריבם אתך br

12 יב הביאה למוסר לבך    ואזנך לאמרי-דעת br

13 יג אל-תמנע מנער מוסר    כי-תכנו בשבט לא ימות br

14 יד אתה בשבט תכנו    ונפשו משאול תציל br

15 טו בני אם-חכם לבך--    ישמח לבי גם-אני br

16 טז ותעלזנה כליותי--    בדבר שפתיך מישרים br

17 יז אל-יקנא לבך בחטאים    כי אם-ביראת-יהוה כל-היום br

18 יח כי אם-יש אחרית    ותקותך לא תכרת br

19 יט שמע-אתה בני וחכם    ואשר בדרך לבך br

20 כ אל-תהי בסבאי-יין--    בזללי בשר למו br

21 כא כי-סבא וזולל יורש    וקרעים תלביש נומה br

22 כב שמע לאביך זה ילדך    ואל-תבוז כי-זקנה אמך br

23 כג אמת קנה ואל-תמכר    חכמה ומוסר ובינה br

24 כד גול (גיל) יגיל אבי צדיק    יולד (ויולד) חכם וישמח- (ישמח-) בו br

25 כה ישמח-אביך ואמך    ותגל יולדתך br

26 כו תנה-בני לבך לי    ועיניך דרכי תרצנה (תצרנה) br

27 כז כי-שוחה עמקה זונה    ובאר צרה נכריה br

28 כח אף-היא כחתף תארב    ובוגדים באדם תוסף br

29 כט למי אוי למי אבוי למי מדונים (מדינים) למי שיח--    למי פצעים חנם br למי    חכללות עינים br

30 ל למאחרים על-היין--    לבאים לחקר ממסך br

31 לא אל-תרא יין כי יתאדם    כי-יתן בכיס (בכוס) עינו יתהלך במישרים br

32 לב אחריתו כנחש ישך    וכצפעני יפרש br

33 לג עיניך יראו זרות    ולבך ידבר תהפכות br

34 לד והיית כשכב בלב-ים    וכשכב בראש חבל br

35 לה הכוני בל-חליתי--    הלמוני בל-ידעתי br מתי אקיץ    אוסיף אבקשנו עוד