Provérbios 4

1 א שמעו בנים מוסר אב    והקשיבו לדעת בינה br

2 ב כי לקח טוב נתתי לכם    תורתי אל-תעזבו br

3 ג כי-בן הייתי לאבי    רך ויחיד לפני אמי br

4 ד וירני--ויאמר לי יתמך-דברי לבך    שמר מצותי וחיה br

5 ה קנה חכמה קנה בינה    אל-תשכח ואל-תט מאמרי-פי br

6 ו אל-תעזבה ותשמרך    אהבה ותצרך br

7 ז ראשית חכמה קנה חכמה    ובכל-קנינך קנה בינה br

8 ח סלסלה ותרוממך    תכבדך כי תחבקנה br

9 ט תתן לראשך לוית-חן    עטרת תפארת תמגנך br

10 י שמע בני וקח אמרי    וירבו לך שנות חיים br

11 יא בדרך חכמה הריתיך    הדרכתיך במעגלי-ישר br

12 יב בלכתך לא-יצר צעדך    ואם-תרוץ לא תכשל br

13 יג החזק במוסר אל-תרף    נצרה כי-היא חייך br

14 יד בארח רשעים אל-תבא    ואל-תאשר בדרך רעים br

15 טו פרעהו אל-תעבר-בו    שטה מעליו ועבר br

16 טז כי לא ישנו אם-לא ירעו    ונגזלה שנתם אם-לא יכשולו (יכשילו) br

17 יז כי לחמו לחם רשע    ויין חמסים ישתו br

18 יח וארח צדיקים כאור נגה    הולך ואור עד-נכון היום br

19 יט דרך רשעים כאפלה    לא ידעו במה יכשלו

20 כ בני לדברי הקשיבה    לאמרי הט-אזנך br

21 כא אל-יליזו מעיניך    שמרם בתוך לבבך br

22 כב כי-חיים הם למצאיהם    ולכל-בשרו מרפא br

23 כג מכל-משמר נצר לבך    כי-ממנו תוצאות חיים br

24 כד הסר ממך עקשות פה    ולזות שפתים הרחק ממך br

25 כה עיניך לנכח יביטו    ועפעפיך יישרו נגדך br

26 כו פלס מעגל רגלך    וכל-דרכיך יכנו br

27 כז אל-תט-ימין ושמאול    הסר רגלך מרע