Planejamento

יב למנות ימינו כן הודע    ונבא לבב חכמה br

Salmos 90:12

ד יזכר כל-מנחתך    ועולתך ידשנה סלה br

Salmos 20:4

ח כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי--נאם יהוה

Isaías 55:8

כא רבות מחשבות בלב-איש    ועצת יהוה היא תקום br

Provérbios 19:21

א לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים  {פ}

Eclesiastes 3:1

יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

Jeremias 29:11

ד אל-תיגע להעשיר    מבינתך חדל br

Provérbios 23:4

ז כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים

Amós 3:7

ח השמיעני בבקר חסדך--    כי-בך בטחתי br הודיעני דרך-זו אלך--    כי-אליך נשאתי נפשי br

Salmos 143:8

כב הפר מחשבות באין סוד    וברב יועצים תקום br

Provérbios 15:22

ט לב אדם יחשב דרכו    ויהוה יכין צעדו br

Provérbios 16:9

ט כי גבהו שמים מארץ--כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם

Isaías 55:9

לא אל-תקנא באיש חמס    ואל-תבחר בכל-דרכיו br

לב כי תועבת יהוה נלוז    ואת-ישרים סודו br

Provérbios 3:31,32

כט גם זאת מעם יהוה צבאות יצאה  הפלא עצה הגדיל תושיה  {פ}

Isaías 28:29

ג גל אל-יהוה מעשיך    ויכנו מחשבתיך br

Provérbios 16:3