Protecção e Segurança

17 יז שקר הסוס לתשועה    וברב חילו לא ימלט br

18 יח הנה עין יהוה אל-יראיו    למיחלים לחסדו br

19 יט להציל ממות נפשם    ולחיותם ברעב br

Salmos 33:17-19

יז שם אצמיח קרן לדוד    ערכתי נר למשיחי br

יח אויביו אלביש בשת    ועליו יציץ נזרו

Salmos 132:17,18

לא סוס--מוכן ליום מלחמה    וליהוה התשועה

Provérbios 21:31

ח יהוה יגמר בעדי    יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל-תרף

Salmos 138:8

יט אם תאבו ושמעתם--טוב הארץ תאכלו

כ ואם תמאנו ומריתם--חרב תאכלו כי פי יהוה דבר  {פ}

Isaías 1:19,20

ו צדקה תצר תם-דרך    ורשעה תסלף חטאת br

Provérbios 13:6

ב אך אל-אלהים דומיה נפשי    ממנו ישועתי br

Salmos 62:2

ג רבים אמרים לנפשי    אין ישועתה לו באלהים סלה br

Salmos 3:3

יח ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אתם--וישבתם על הארץ לבטח

Levítico 25:18

ט והוא ישפט-תבל בצדק    ידין לאמים במישרים br

Salmos 9:9

כב חלקו מחמאת פיו--    וקרב-לבו br רכו דבריו משמן    והמה פתחות br

Salmos 55:22

יא כי טוב-יום בחצריך    מאלף br בחרתי--הסתופף בבית אלהי    מדור באהלי-רשע br

Salmos 84:11

ח ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרית את כל אויביך מפניך ועשיתי לך שם כשם הגדולים אשר בארץ

1 Crônicas 17:8

א שיר המעלות לשלמה br אם-יהוה לא-יבנה בית--    שוא עמלו בוניו בו br אם-יהוה לא-ישמר-עיר    שוא שקד שומר br

Salmos 127:1

י יראו את-יהוה קדשיו    כי-אין מחסור ליראיו br

Salmos 34:10

יא צדקתך לא-כסיתי בתוך לבי--    אמונתך ותשועתך אמרתי br לא-כחדתי חסדך ואמתך    לקהל רב br

Salmos 40:11

א לדוד  ברוך יהוה צורי--    המלמד ידי לקרב br אצבעותי    למלחמה br

ב חסדי ומצודתי    משגבי ומפלטי-לי br מגני ובו חסיתי    הרודד עמי תחתי br

Salmos 144:1,2

י מגדל-עז שם יהוה    בו-ירוץ צדיק ונשגב br

Provérbios 18:10

ז יפל מצדך אלף--ורבבה מימינך    אליך לא יגש br

Salmos 91:7

י אהבי יהוה    שנאו-רע br שמר נפשות חסידיו    מיד רשעים יצילם br

Salmos 97:10

ח טוב לחסות ביהוה--    מבטח באדם br

Salmos 118:8

טז פותח את-ידך    ומשביע לכל-חי רצון br

Salmos 145:16

א מכתם לדוד    שמרני אל כי-חסיתי בך br

Salmos 16:1

יא האשימם אלהים--    יפלו ממעצותיהם br ברב פשעיהם הדיחמו--    כי-מרו בך br

יב וישמחו כל-חוסי בך לעולם ירננו--    ותסך עלימו br ויעלצו בך    אהבי שמך br [ (Psalms 5:13) יג   כי-אתה תברך צדיק    יהוה--כצנה רצון תעטרנו ]

Salmos 5:11,12

י הנותן תשועה למלכים    הפוצה את-דוד עבדו--מחרב רעה br

Salmos 144:10

יד יהוה ילחם לכם ואתם תחרשון  {פ}

Êxodo 14:14

יא יגירהו על-ידי-חרב    מנת שעלים יהיו br [ (Psalms 63:12) יב   והמלך    ישמח באלהים br יתהלל כל-הנשבע בו    כי יסכר פי דוברי-שקר ]

Salmos 63:11

כג מכל-משמר נצר לבך    כי-ממנו תוצאות חיים br

Provérbios 4:23

8 ח היקבע אדם אלהים כי אתם קבעים אתי ואמרתם במה קבענוך  המעשר והתרומה

9 ט במארה אתם נארים ואתי אתם קבעים--הגוי כלו

10 י הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות  אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די

Malaquias 3:8-10

כז מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד

Deuteronômio 33:27

א לדוד    יהוה אורי וישעי--ממי אירא br יהוה מעוז-חיי    ממי אפחד br

Salmos 27:1

6 ו כי-יהוה יתן חכמה    מפיו דעת ותבונה br

7 ז וצפן (יצפן) לישרים תושיה    מגן להלכי תם br

8 ח לנצר ארחות משפט    ודרך חסידו ישמר br

Provérbios 2:6-8

7 ז כי-תשיתהו ברכות לעד    תחדהו בשמחה את-פניך br

8 ח כי-המלך בטח ביהוה    ובחסד עליון בל-ימוט br

9 ט תמצא ידך לכל-איביך    ימינך תמצא שנאיך br

Salmos 21:7-9

א למנצח לבני-קרח--    על-עלמות שיר br

Salmos 46:1

ל כי-בך ארץ גדוד    ובאלהי אדלג-שור br

Salmos 18:30

כה צדיק--אכל לשבע נפשו    ובטן רשעים תחסר

Provérbios 13:25

ד וצדיקים--ישמחו יעלצו לפני אלהים    וישישו בשמחה br

ה שירו לאלהים--    זמרו שמו br סלו לרכב בערבות--ביה שמו    ועלזו לפניו br

Salmos 68:4,5

1 א שיר למעלות br אשא עיני אל-ההרים--    מאין יבא עזרי br

2 ב עזרי מעם יהוה--    עשה שמים וארץ br

3 ג אל-יתן למוט רגלך    אל-ינום שמרך br

4 ד הנה לא-ינום ולא יישן--    שומר ישראל br

5 ה יהוה שמרך    יהוה צלך על-יד ימינך br

6 ו יומם השמש לא-יככה    וירח בלילה br

7 ז יהוה ישמרך מכל-רע    ישמר את-נפשך br

8 ח יהוה ישמר-צאתך ובואך--    מעתה ועד-עולם

Salmos 121:1-8

כב תמותת רשע רעה    ושנאי צדיק יאשמו br [ (Psalms 34:23) כג   פדה יהוה נפש עבדיו    ולא יאשמו כל-החסים בו ]

Salmos 34:22

ה כל-אמרת אלוה צרופה    מגן הוא לחסים בו br

Provérbios 30:5

יז כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי יהוה וצדקתם מאתי--נאם יהוה  {ס}

Isaías 54:17

ח שויתי יהוה לנגדי תמיד    כי מימיני בל-אמוט br

Salmos 16:8

כט ועתה הואל וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך  כי אתה אדני יהוה דברת ומברכתך יברך בית עבדך לעולם  {פ}

2 Samuel 7:29

ה כצפרים עפות--כן יגן יהוה צבאות על ירושלם גנון והציל פסח והמליט

Isaías 31:5

יז למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה  {ס}

Isaías 1:17

לב כי מי אל מבלעדי יהוה  {ס}  ומי צור מבלעדי אלהינו  {ר} br

2 Samuel 22:32

ז טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו

Naum 1:7

ח נתתה שמחה בלבי    מעת דגנם ותירושם רבו br [ (Psalms 4:9) ט   בשלום יחדו אשכבה ואישן    כי-אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני ]

Salmos 4:8

יב לבנימן אמר--ידיד יהוה ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתפיו שכן  {ס}

Deuteronômio 33:12

ד באברתו יסך לך--ותחת-כנפיו תחסה    צנה וסחרה אמתו br

Salmos 91:4

ג בטח ביהוה ועשה-טוב    שכן-ארץ ורעה אמונה br

Salmos 37:3

1 א מזמור לדוד    בברחו מפני אבשלום בנו br

2 ב יהוה מה-רבו צרי    רבים קמים עלי br

3 ג רבים אמרים לנפשי    אין ישועתה לו באלהים סלה br

4 ד ואתה יהוה מגן בעדי    כבודי ומרים ראשי br

5 ה קולי אל-יהוה אקרא    ויענני מהר קדשו סלה br

6 ו אני שכבתי ואישנה    הקיצותי--כי יהוה יסמכני br

Salmos 3:1-6

יט עלית למרום שבית שבי--    לקחת מתנות באדם br ואף סוררים    לשכן יה אלהים br

Salmos 68:19

כו ונתתי אותם וסביבות גבעתי ברכה והורדתי הגשם בעתו גשמי ברכה יהיו

Ezequiel 34:26

א מזמור לדוד    יהוה רעי לא אחסר br

Salmos 23:1

ג יצר סמוך תצר שלום שלום  כי בך בטוח

Isaías 26:3

לה מלמד ידי למלחמה    ונחתה קשת-נחושה זרועתי br

לו ותתן-לי מגן ישעך    וימינך תסעדני וענותך תרבני br

Salmos 18:35,36

ו וישם דוד נצבים בארם דמשק ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה וישע יהוה את דוד בכל אשר הלך

2 Samuel 8:6

כה נער הייתי--    גם-זקנתי br ולא-ראיתי צדיק נעזב    וזרעו מבקש-לחם br

Salmos 37:25

ו יהוה לי לא אירא    מה-יעשה לי אדם br

Salmos 118:6

6 ו אני-קראתיך כי-תענני אל    הט-אזנך לי שמע אמרתי br

7 ז הפלה חסדיך מושיע חוסים--    ממתקוממים בימינך br

8 ח שמרני כאישון בת-עין    בצל כנפיך תסתירני br

9 ט מפני רשעים זו שדוני    איבי בנפש יקיפו עלי br

Salmos 17:6-9

7 ז עשה משפט לעשוקים--נתן לחם לרעבים    יהוה מתיר אסורים br

8 ח יהוה פקח עורים--יהוה זקף כפופים    יהוה אהב צדיקים br

9 ט יהוה שמר את-גרים--יתום ואלמנה יעודד    ודרך רשעים יעות br

Salmos 146:7-9

א למנצח מזמור לדוד br

ב יענך יהוה ביום צרה    ישגבך שם אלהי יעקב br

Salmos 20:1,2

כו כי-יהוה יהיה בכסלך    ושמר רגלך מלכד br

Provérbios 3:26

כ שמרה נפשי והצילני    אל-אבוש כי-חסיתי בך br

כא תם-וישר יצרוני    כי קויתיך br

Salmos 25:20,21

6 ו שמר פתאים יהוה    דלתי ולי יהושיע br

7 ז שובי נפשי למנוחיכי    כי-יהוה גמל עליכי br

8 ח כי חלצת נפשי ממות    את-עיני מן-דמעה את-רגלי מדחי br

9 ט אתהלך לפני יהוה--    בארצות החיים br

Salmos 116:6-9

ז כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים

Amós 3:7

קיד סתרי ומגני אתה    לדברך יחלתי br

Salmos 119:114

ט הולך בתם ילך בטח    ומעקש דרכיו יודע br

Provérbios 10:9

יב ערום ראה רעה נסתר    פתאים עברו נענשו br

Provérbios 27:12

א ישב בסתר עליון    בצל שדי יתלונן br

ב אמר--ליהוה מחסי ומצודתי    אלהי אבטח-בו br

Salmos 91:1,2

יב כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה

Eclesiastes 7:12

כו ביראת יהוה מבטח-עז    ולבניו יהיה מחסה br

Provérbios 14:26

ז זה עני קרא ויהוה שמע    ומכל-צרותיו הושיעו br

Salmos 34:7

כ נפשנו חכתה ליהוה    עזרנו ומגננו הוא br

Salmos 33:20

יא והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ

Gênesis 9:11

ז אתה סתר לי--    מצר תצרני br רני פלט    תסובבני סלה br

Salmos 32:7

טז המה ינועון (יניעון) לאכל--    אם-לא ישבעו וילינו br

Salmos 59:16

כה על זאת הקיצתי ואראה ושנתי ערבה לי  {ס}

Jeremias 31:25

ו חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם  כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך--לא ירפך ולא יעזבך  {ס}

Deuteronômio 31:6

י לא-יהיה בך אל זר    ולא תשתחוה לאל נכר br

Salmos 81:10

ט כי-אתה יהוה מחסי    עליון שמת מעונך br

י לא-תאנה אליך רעה    ונגע לא-יקרב באהלך br

Salmos 91:9,10

ד ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט  {ס}

Isaías 46:4