Êxodo 35

1 Mojžíš shromáždil celou pospolitost Izraelců a řekl jim: "Hospodin přikázal, abyste dodržovali toto:

2 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku; kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře.

3 V den odpočinku nerozděláte oheň v žádném svém obydlí."

4 Mojžíš řekl celé pospolitosti Izraelců: "Toto přikázal Hospodin:

5 Vyberte mezi sebou pro Hospodina oběť pozdvihování. Každý ať ze srdce dobrovolně přinese jako Hospodinovu oběť pozdvihování zlato, stříbro a měď,

6 látku purpurově fialovou, nachovou nebo karmínovou, jemné plátno, kozí srst,

7 načerveno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže, akáciové dřevo,

8 olej na svícení, balzámy na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek,

9 karneolové drahokamy a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku.

10 A každý, kdo je mezi vámi dovedný, ať přijde a dělá vše, co Hospodin přikázal:

11 příbytek, jeho stan a přikrývku, spony a desky, svlaky, sloupy a patky,

12 schránu a tyče k ní, příkrov a vnitřní oponu,

13 stůl a tyče k němu i veškeré náčiní, také předkladné chleby,

14 svícen k svícení a náčiní k němu i kahánky a olej k svícení,

15 kadidlový oltář a tyče k němu, olej k pomazání a kadidlo z vonných látek i vstupní závěs ke vchodu do příbytku,

16 oltář pro zápalnou oběť s bronzovým roštem, tyče k němu a veškeré náčiní, nádrž a podstavec k ní,

17 zástěny pro nádvoří, jeho sloupy a patky i závěs pro bránu do nádvoří,

18 kolíky pro příbytek, kolíky pro nádvoří a příslušná lana,

19 tkaná roucha pro přisluhování ve svatyni, svatá roucha pro kněze Árona a roucha jeho synům pro kněžskou službu."

20 Celá pospolitost Izraelců vyšla od Mojžíše

21 a každý, koho srdce pudilo a kdo byl ochotné mysli, přicházel a přinášel Hospodinovu oběť pozdvihování pro dílo na stanu setkávání a pro veškerou službu v něm i pro svatá roucha.

22 Přicházeli muži i ženy a všichni ze srdce dobrovolně přinášeli spínadla, kroužky, prsteny a přívěsky, všelijaké zlaté předměty, totiž každý, kdo nabídl Hospodinu zlato jako oběť podávání.

23 Každý, kdo měl látku purpurově fialovou, nachovou a karmínovou, jemné plátno a kozí srst, načerveno zbarvené beraní kůže a tachaší kůže, přinášel je.

24 Každý, kdo chtěl přinést oběť pozdvihování ve stříbře a v mědi, přinesl to Hospodinu jako oběť pozdvihování. Každý, kdo měl akáciové dřevo k jakémukoli bohoslužebnému dílu, přinášel je.

25 I všechny dovedné ženy vlastnoručně předly a přinášely, co napředly, látku purpurově fialovou, nachovou a karmínovou a jemné plátno.

26 Všechny ženy, které srdce pudilo a které to dovedly, předly kozí srst.

27 Předáci přinášeli karneoly a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku

28 i balzám a olej na svícení i na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek.

29 I přinášeli Izraelci dobrovolný dar Hospodinu, každý muž a žena, které pudilo srdce, dobrovolně přinášeli všechno potřebné k dílu, které skrze Mojžíše přikázal Hospodin vykonat.

30 Mojžíš řekl Izraelcům: "Hleďte, Hospodin povolal jménem Besaleela, syna Urího, vnuka Chúrova, z pokolení Judova.

31 Naplnil ho Božím duchem, aby měl moudrost, důvtip a znalost pro každé dílo

32 a uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí,

33 opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo, aby dovedl udělat každé navržené dílo.

34 Dal mu i schopnost vyučovat, jemu i Oholíabovi, synu Achísamakovu z pokolení Danova.

35 Obdařil je dovedností zhotovovat jakékoli dílo řemeslnické, umělecké, výšivkářské, na látce purpurově fialové, nachové a karmínové a na jemném plátně, i dílo tkalcovské; aby dovedli udělat jakékoli dílo a pracovat s vynalézavostí."