Êxodo 25

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

2 "Mluv k synům Izraele, ať pro mne vyberou oběť pozdvihování. Vyberete oběť pozdvihování pro mne od každého, kdo ji ze srdce dobrovolně odevzdá.

3 Toto bude oběť pozdvihování, kterou od nich vyberete; zlato, stříbro a měď;

4 látka purpurově fialová, nachová a karmínová, jemné plátno a kozí srst;

5 načerveno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže a akáciové dřevo;

6 olej na svícení, balzámy na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek;

7 karneolové drahokamy a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku.

8 Ať mi udělají svatyni a já budu bydlit uprostřed nich.

9 Uděláte všechno přesně podle toho, co ti ukazuji jako vzor svatého příbytku i vzor všech bohoslužebných předmětů.

10 Udělají z akáciového dřeva schránu dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou.

11 Obložíš ji čistým zlatem, uvnitř i zvnějšku ji obložíš a opatříš ji dokola zlatou obrubou.

12 Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k čtyřem jejím hranám: dva kruhy na jednom boku a dva kruhy na druhém.

13 Zhotovíš tyče z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem.

14 Tyče prostrčíš skrz kruhy po stranách schrány, aby bylo možno na nich schránu nést.

15 Tyče zůstanou v kruzích, nebudou vytahovány.

16 Do schrány uložíš svědectví, které ti dám.

17 Zhotovíš příkrov z čistého zlata dlouhý dva a půl lokte a široký jeden a půl lokte.

18 Potom zhotovíš dva cheruby ze zlata; dáš je vytepat na oba konce příkrovu.

19 Jednoho cheruba uděláš na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Uděláte cheruby na příkrov, na oba jeho konce.

20 Cherubové budou mít křídla rozpjatá vzhůru; svými křídly budou zastírat příkrov. Tvářemi budou obráceni k sobě; budou hledět na příkrov.

21 Příkrov dáš nahoru na schránu a do schrány uložíš svědectví, které ti dám.

22 Tam se budu s tebou setkávat a z místa nad příkrovem mezi oběma cheruby, kteří budou na schráně svědectví, budu s tebou mluvit o všem, co ti pro Izraelce přikážu.

23 Zhotovíš stůl z akáciového dřeva dlouhý dva lokte, široký jeden loket a vysoký jeden a půl lokte.

24 Obložíš jej čistým zlatem a opatříš jej dokola zlatou obrubou.

25 Uděláš mu také dokola na dlaň širokou lištu a k liště uděláš dokola zlatou obrubu.

26 Opatříš jej čtyřmi zlatými kruhy a připevníš je ke čtyřem rohům při jeho čtyřech nohách.

27 Kruhy budou těsně pod lištou, aby držely tyče na nošení stolu.

28 Tyče zhotovíš z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem; na nich se stůl bude nosit.

29 Zhotovíš k němu též mísy, pánvičky, konvice a obětní misky používané k úlitbě; zhotovíš je z čistého zlata.

30 Pravidelně budeš klást přede mne na stůl předkladný chléb.

31 Zhotovíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít vytepaný dřík a prut; jeho kalichy, číšky a květy budou s ním zhotoveny z jednoho kusu.

32 Z jeho stran bude vycházet šest prutů, tři pruty svícnu po jedné straně a tři pruty svícnu po druhé straně.

33 Na jednom prutu budou tři kalichy podobné mandloňovému květu: číška a květ. A tři kalichy podobné mandloňovému květu na druhém prutu: číška a květ. Tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu.

34 Na svícnu budou čtyři kalichy podobné mandloňovému květu s číškami a květy.

35 Jedna číška bude pod jednou dvojicí prutů, druhá číška bude pod druhou dvojicí prutů a třetí číška bude pod třetí dvojicí prutů; tak to bude u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu.

36 Příslušné číšky a pruty budou s ním zhotoveny z jednoho kusu; všechno bude vytepané z čistého zlata.

37 Ke svícnu zhotovíš také sedm kahánků; kahánky ať jsou nasazeny tak, aby osvětlovaly prostor před ním.

38 Zhotovíš k němu z čistého zlata i nůžky na knoty a pánve na oharky.

39 Bude zhotoven se všemi těmito předměty z jednoho talentu čistého zlata.

40 Hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.