Gratidão a Deus

Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.

1 Timóteo 4:4

Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě,

1 Timóteo 1:12

Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují.

Jonas 2:9

To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí, jeho násilnictví na lebku mu padne. [ (Psalms 7:18) Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý, budu zpívat žalmy jménu Hospodina, Boha nejvyššího. ]

Salmos 7:17

To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě Boží.

2 Coríntios 4:15

Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.

Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.

1 Timóteo 4:4,5

My, tvůj lid - ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech.

Salmos 79:13

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Efésios 5:20

Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, Hospodine.

Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí, [ (Psalms 30:13) aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně. ]

Salmos 30:11,12

a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.

Colossenses 1:12

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

Filipenses 4:6

Za svou hanebnost ať musí couvnout ti, kdo mi říkají: "Dobře ti tak!"

Salmos 70:4

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,

1 Crônicas 16:8

Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu!

Salmos 50:14

Jsem ponížen, bolestí se soužím, avšak hradem je mi, Bože, tvoje spása.

Salmos 69:30

V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.

Colossenses 2:7

Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu,

Salmos 100:4

Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu.

2 Coríntios 9:11

A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

Colossenses 3:15

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

1 Crônicas 16:34

"Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády.

Apocalipse 11:17

Pro předního zpěváka, jako: "Nevyhlazuj!" Žalm; pro Asafa, píseň.

Salmos 75:1

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

1 Tessalonicenses 5:18

Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky!

Efésios 5:4

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,

1 Timóteo 2:1