O Papel da Mulher

10 Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.

11 Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist.

12 Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život.

Provérbios 31:10-12

Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.

1 Pedro 3:7

24 Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci.

25 Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům.

26 Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení.

27 Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí.

Provérbios 31:24-27

13 Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama.

14 Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb.

15 Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám.

16 Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici.

17 Bedra si opáše silou a posílí své paže.

18 Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci.

19 Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena.

20 Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku.

Provérbios 31:13-20

Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty,

1 Timóteo 2:9

Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné.

1 Timóteo 3:11

1 Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním,

2 když uvidí váš čistý život v bázni Boží.

3 Pro vás se nehodí vnější ozdoba - splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy -

4 nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.

5 Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým mužům,

6 tak jako Sára poslouchala Abrahama a 'nazvala jej pánem'. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte se ničím zastrašit.

1 Pedro 3:1-6

22 ženy svým mužům jako Pánu,

23 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.

24 Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.

Efésios 5:22-24

Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří.

Provérbios 14:1

3 Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém

4 a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti,

5 byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.

Tito 2:3-5

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

Gênesis 1:27,28

Ženě řekl: "Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout."

Gênesis 3:16

Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Provérbios 1:8

I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou."

Gênesis 2:18

V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy,

vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu - všecko pak je z Boha.

1 Coríntios 11:11,12