Sabedoria

Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

Salmos 32:8

Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni.

Salmos 5:8

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.

Salmos 16:11

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

Romanos 8:28

Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.

Provérbios 3:13

Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.

Isaías 58:11

Neříkej: "Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?" To není moudré, ptáš-li se na to.

Eclesiastes 7:10

Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.

Isaías 40:28

Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den zrodí.

Provérbios 27:1

Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého.

Salmos 119:18

Poslechni radu, přijmi i trest, abys byl napříště moudrý.

Provérbios 19:20

Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník.

Lucas 21:15

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.

Salmos 90:12

Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem, Efrajim bude můj prvorozený."

Jeremias 31:9

jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost,

tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha.

Provérbios 2:3,5

Lidé zlí nerozumějí právu, kdežto ti, kdo hledají Hospodina, rozumějí všemu.

Provérbios 28:5

Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.

Provérbios 8:35

Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.

1 Coríntios 3:18

Což jen u kmetů je moudrost a rozumnost pouze v dlouhém věku?

Moudrost, ta je u Boha, i bohatýrská síla, u něho je rozvaha i rozum.

Jó 12:12,13

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

Tiago 1:5

Za zpupností přichází hanba, kdežto s umírněnými je moudrost.

Provérbios 11:2

1 Jób na to odpověděl:

2 "Vskutku vím, je tomu tak, což může člověk být před Bohem spravedlivý?

3 Kdo by s ním chtěl vésti spor, z tisíce otázek jedinou nezodpoví.

4 On má srdce moudré a nesmírnou sílu, což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře?

Jó 9:1-4

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.

Tiago 3:17

12 Ale moudrost, kde se najde? Kde je místo rozumnosti?

13 Člověk nezná její cenu, v zemi živých se nenajde.

14 Propastná tůň praví: »Ve mně není«,moře říká: »Já ji nemám«.

15 Nelze ji získat za lístkové zlato, její hodnota se nevyváží stříbrem,

16 nemůže být zaplacena ofírským zlatem, vzácným karneolem či safírem.

17 Nedá se srovnat se zlatem či se sklem ani směnit za věci z ryzího zlata,

18 natož za korál a křišťál; moudrost má větší cenu než perly.

19 Nedá se srovnat s kúšským topasem, nedá se zaplatit nejčistším zlatem.

20 Odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti?

21 Je utajena před očima všeho živého, zahalena i před nebeským ptactvem.

22 Říše zkázy a smrt říkají: »Pouze jsme zaslechly pověst o ní.«

Jó 28:12-22

Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.

Mateus 6:34

A Bůh dal těm čtyřem jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům.

Daniel 1:17

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci.

Isaías 50:4

Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: 'Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá.

Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.'

Hebreus 12:5,6

Běda těm, kdo sestupují pro pomoc do Egypta, na koně spoléhají, doufají ve vozy, že jich je mnoho, v jízdu, že je velmi zdatná; ale ke Svatému Izraele nevzhlížejí, nedotazují se Hospodina.

Leč i on je moudrý. Přivodí zlé věci, neruší svá slova. Povstane proti domu zlovolníků, proti pomoci vyžádané od těch, kdo páchají ničemnosti.

Isaías 31:1,2

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

Efésios 5:15,16

Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.

Provérbios 15:33

Kdo získal rozum, má rád svůj život, kdo dbá na rozumnost, najde dobro.

Provérbios 19:8

Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost

Provérbios 1:5

Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

Isaías 55:9

Ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost.

Provérbios 13:10

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu,

s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.

Colossenses 3:23,24

Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.

Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši,

Isaías 11:2,3

Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzazších končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu - a hle, zde je víc než Šalomoun.

Mateus 12:42

Hospodin moudrostí založil zemi, nebesa upevnil rozumností,

Provérbios 3:19

Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen.

Romanos 16:27

být ve stínu moudrosti je jako být ve stínu peněz, avšak užitečnější je poznat moudrost: ta zachovává život tomu, kdo ji má.

Eclesiastes 7:12

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Miquéias 6:8

Také toto pochází od Hospodina zástupů. Podivuhodný je ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci.

Isaías 28:29

Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.

Provérbios 2:6

On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě.

Salmos 25:9

Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.

Provérbios 10:8

I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.

Provérbios 17:28

Úmysly se zajišťují poradou, boj veď s rozvahou.

Provérbios 20:18

Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.

Salmos 143:8

Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.

Provérbios 12:15

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů.

Salmos 104:24

Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit. Tmu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Toto jsou věci, jež učiním, od toho neupustím.

Isaías 42:16

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.

Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.

Salmos 25:4,5

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Provérbios 3:5,6

"Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.

Isaías 55:8

Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Provérbios 3:7

Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.

Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.

Colossenses 4:5,6

Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo.

Salmos 37:30

Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!

Romanos 11:33

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Salmos 119:105

Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.

Salmos 37:23

23 ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,

24 ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.

25 Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

1 Coríntios 1:23-25

Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.

Provérbios 13:3

On svou silou učinil zemi, svou moudrostí upevnil svět, svým rozumem napjal nebesa.

Jeremias 10:12

Boj veď s rozvahou, ve množství rádců je vítězství.

Provérbios 24:6

Je mi známo, Hospodine, že cesta nezávisí na člověku ani jistota kroku na tom, kdo jde.

Jeremias 10:23

Tobě, Bože otců mých, chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu. Oznámils mi nyní, oč jsme tě prosili, oznámil jsi nám královu záležitost."

Daniel 2:23

Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce.

Provérbios 18:2

Soudcům nařídil: "Dbejte na to, co děláte, vždyť nevykonáváte soud lidský, ale soud Hospodinův. On je s vámi, když vynášíte rozsudek.

2 Crônicas 19:6

Promlouval takto: "Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho moudrost i bohatýrská síla.

Daniel 2:20

Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Hospodinu záleží, co odpoví jazyk.

Provérbios 16:1

Bůh dal člověku, který je mu milý, dává moudrost a poznání i radost. Hříšníka však nechá lopotit se, shánět a hromadit věci, které nakonec musí předat tomu, kdo se zalíbí Bohu. Také to je pomíjivost a honba za větrem.

Eclesiastes 2:26

Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze.

Salmos 147:5

Rozumné srdce získává poznání, ucho moudrých je vyhledává.

Provérbios 18:15

povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš.

Salmos 73:24

vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!

Tiago 4:14

Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus;

v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.

Colossenses 2:2,3

Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.

Provérbios 14:29

Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.

Provérbios 16:16

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.

Salmos 37:4

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit,

jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Efésios 3:20,21

Nyní se k vám chystám už potřetí - 'ústy dvou nebo tří svědků bude potvrzena každá výpověď'.

2 Coríntios 13:1

Povedou tě, kamkoli půjdeš, když budeš ležet, budou tě střežit, procitneš a budou s tebou rozmlouvat.

Provérbios 6:22

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.

Tiago 3:13

Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.

Eclesiastes 9:10

Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře - ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k záhubě,

nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení.

1 Coríntios 2:6,7

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,

nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

Salmos 1:1,2

Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.

Salmos 119:130

Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem!"

João 7:24

Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.

Provérbios 16:9

Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi!

Pro své jméno mi zachovej, Hospodine, život, ve své spravedlnosti mě vyveď ze soužení,

Salmos 143:10,11

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Colossenses 3:16

Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí.

Salmos 27:11

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

Mateus 7:24

Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

Provérbios 1:7