Isaías 12

1 ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני׃

2 הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה׃

3 ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה׃

4 ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו׃

5 זמרו יהוה כי גאות עשה מידעת זאת בכל הארץ׃

6 צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃