Admiração

הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃

Salmos 112:1

אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃

רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך׃

Provérbios 3:7,8

הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו׃

Salmos 33:18

יברכנו אלהים וייראו אתו כל אפסי ארץ׃

Salmos 67:7

ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד׃

Salmos 111:10

וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק׃

Malaquias 4:2

אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון׃

Deuteronômio 13:4

תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה׃

Provérbios 9:10

טוב מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו׃

Provérbios 15:16

לכן תנו לכל איש כחובתכם המס לאשר לו המס המכס לאשר לו המכס והמורא לאשר לו המורא והכבוד לאשר לו הכבוד׃

Romanos 13:7

שקר החן והבל היפי אשה יראת יהוה היא תתהלל׃

Provérbios 31:30

שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו׃

Salmos 128:1

יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי׃

Provérbios 8:13

ויהי כי יראו המילדת את האלהים ויעש להם בתים׃

Êxodo 1:21

עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃

Provérbios 22:4

לכן חביבי בהיות לנו ההבטחות האלה נטהרה את עצמנו מכל טמאת בשר ורוח להשלים קדשתנו ביראת אלהים׃

2 Coríntios 7:1

סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם׃

Eclesiastes 12:13

יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה׃

Provérbios 15:33

יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃

Provérbios 1:7

למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב׃

Jó 6:14

ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את יהוה אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך׃

לשמר את מצות יהוה ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך׃

Deuteronômio 10:12,13