Salmos 112

1 הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃

2 גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך׃

3 הון ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד׃

4 זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק׃

5 טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט׃

6 כי לעולם לא ימוט לזכר עולם יהיה צדיק׃

7 משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃

8 סמוך לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו׃

9 פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד׃

10 רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד׃