Agradecimento

אודה לאלהי בעבורכם בכל עת על חסד האלהים הנתן לכם במשיח ישוע׃

1 Coríntios 1:4

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

Salmos 136:1

24 יברכך יהוה וישמרך׃

25 יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃

26 ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום׃

Números 6:24-26

ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה׃

Jonas 2:9

באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו׃

Salmos 100:4

אשר על בנו יחידו לא חס כי אם נתנו בעד כלנו הלא גם יתן לנו עמו את הכל׃

Romanos 8:32

אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃

Filipenses 4:6

והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃

Efésios 5:20

התמידו בתפלה ושקדו בה בתודה׃

Colossenses 4:2

את אשר ישבנו על ידך בשלום רב ואשר נעשו תקנות רבות לעם הזה בהשגחתך נקבל על כל פנים ובכל מקום בכל תודה פיליכס האדיר׃

Atos 24:3

לא אחדל מהודות בעבורכם בהזכירי אתכם בתפלתי׃

Efésios 1:16

זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים׃

Salmos 50:23

אבל תודות לאלהים אשר נתן לנו הנצחון על ידי אדנינו ישוע המשיח׃

1 Coríntios 15:57

חיבים אנחנו להודות בכל עת לאלהים עליכם אחי כראוי כי אמונתכם גדלה מאד ורבה אהבת כלכם איש לרעהו׃

2 Tessalonicenses 1:3

14 וירא אותם ויאמר אליהם לכו והראו אל הכהנים ויהי בלכתם ויטהרו׃

15 ואחד מהם בראתו כי נרפא וישב וישבח את האלהים בקול גדול׃

16 ויפל על פניו לרגליו ויודה לו והוא היה שמרוני׃

17 ויען ישוע ויאמר הלא העשרה טהרו והתשעה איה הם׃

18 האם לא נמצא אשר שב לתת כבוד לאלהים זולתי הנכרי הזה׃

19 ויאמר אליו קום ולך אמונתך הושיעה לך׃

Lucas 17:14-19

בראשונה אודה לאלהי בישוע המשיח על כלכם אשר ספר אמונתכם בכל העולם׃

Romanos 1:8

הלא הכל ממנו והכל בו והכל אליו אשר לו הכבוד לעולמים אמן׃

Romanos 11:36

הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃

1 Tessalonicenses 5:18

ותודה לאלהים על מתנתו העצומה מספר׃

2 Coríntios 9:15

יען בדעתם את האלהים לא כבדהו כאלהים וגם לא הודו לו כי אם הלכו אחרי ההבל במועצותיהם ויחשך לבם הנבער׃

Romanos 1:21

לכן אנחנו המקבלים מלכות אשר לא תמוט נבאה נא בתודה ונעבד בה את האלהים לרצון לו בצניעות וביראה׃

Hebreus 12:28

15 וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃

16 דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃

17 וכל אשר תעשו הן במלין הן בפעל עשו בשם האדון ישוע והודו לאלהים אבינו על ידי׃

Colossenses 3:15-17

מזמור שיר ליום השבת טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון׃

להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות׃

Salmos 92:1,2

12 ויבא אל כפר אחד ויפגעהו עשרה אנשים מצרעים והם עמדים מרחוק׃

13 וישאו את קולם לאמר ישוע מורה חננו׃

14 וירא אותם ויאמר אליהם לכו והראו אל הכהנים ויהי בלכתם ויטהרו׃

15 ואחד מהם בראתו כי נרפא וישב וישבח את האלהים בקול גדול׃

16 ויפל על פניו לרגליו ויודה לו והוא היה שמרוני׃

17 ויען ישוע ויאמר הלא העשרה טהרו והתשעה איה הם׃

18 האם לא נמצא אשר שב לתת כבוד לאלהים זולתי הנכרי הזה׃

19 ויאמר אליו קום ולך אמונתך הושיעה לך׃

Lucas 17:12-19

מודה אני לאלהים אשר אני עבד אותו מימי אבותי ברוח טהורה כי תמיד אזכרך בתפלותי לילה ויומם׃

2 Timóteo 1:3

הדו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

Salmos 107:1

וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃

Colossenses 3:15

נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו׃

כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלהים׃

Salmos 95:2,3

ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך׃

1 Crônicas 29:13

למען תעשירו בכל לכל התמימות הפעלת תודה לאלהים על ידינו׃

2 Coríntios 9:11

דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃

וכל אשר תעשו הן במלין הן בפעל עשו בשם האדון ישוע והודו לאלהים אבינו על ידי׃

Colossenses 3:16,17

אלי אתה ואודך אלהי ארוממך׃

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

Salmos 118:28,29