Beleza

כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃

Efésios 2:10

קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח׃

Isaías 60:1

ובעבור זאת לא נחת ואף אם יכלה בנו האדם החיצון הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום׃

2 Coríntios 4:16

כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

Salmos 139:13,14

וכן גם הנשים תתיפינה בתלבשת נאה עם בשת פנים וצניעות לא במחלפות הראש לא בזהב לא בפנינים ולא במלבושים יקרים׃

אלא כמו שהוא הגון לנשים אשר בחרו להן יראת אלהים במעשים טובים׃

1 Timóteo 2:9,10

יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם׃

Isaías 40:8

על כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃

Mateus 6:25

ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב׃

1 Samuel 16:7

ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃

Gênesis 1:27

ופארכן אל יהי מבחוץ במחלפות שער ועדי זהב ולבישת מחלצים׃

כי אם האדם הצפון פנימה ברוח ענוה והשקט אשר לא יכלה ויקר הוא בעיני אלהים׃

1 Pedro 3:3,4

כלך יפה רעיתי ומום אין בך׃

Cânticos 4:7

שקר החן והבל היפי אשה יראת יהוה היא תתהלל׃

Provérbios 31:30