Bom Dia

יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה׃

Salmos 5:3

עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃

Salmos 57:8

מזמור שיר ליום השבת טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון׃

להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות׃

Salmos 92:1,2

22 חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו׃

23 חדשים לבקרים רבה אמונתך׃

24 חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו׃

Lamentações 3:22-24

1 שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל הארץ׃

2 שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיום ליום ישועתו׃

3 ספרו בגוים כבודו בכל העמים נפלאותיו׃

Salmos 96:1-3

אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך׃

Salmos 17:15

בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים׃

Eclesiastes 11:6

ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי׃

Salmos 59:16

תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד׃

בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד׃

Salmos 145:1,2

ואני אליך יהוה שועתי ובבקר תפלתי תקדמך׃

Salmos 88:13

זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו׃

Salmos 118:24

אשר מת בעדנו למען אם נשקד ואם נישן חיה נחיה עמו יחד׃

1 Tessalonicenses 5:10

מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי׃

Salmos 119:97

יומם יצוה יהוה חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי׃

Salmos 42:8

וייראו ישבי קצות מאותתיך מוצאי בקר וערב תרנין׃

Salmos 65:8

ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה׃

Provérbios 31:15

חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו׃

חדשים לבקרים רבה אמונתך׃

Lamentações 3:22,23

24 יברכך יהוה וישמרך׃

25 יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃

26 ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום׃

Números 6:24-26

אל תאהב שנה פן תורש פקח עיניך שבע לחם׃

Provérbios 20:13

שבענו בבקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו׃

Salmos 90:14

השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃

Salmos 143:8

ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי׃

עזי אליך אזמרה כי אלהים משגבי אלהי חסדי׃

Salmos 59:16,17

יהוה חננו לך קוינו היה זרעם לבקרים אף ישועתנו בעת צרה׃

Isaías 33:2

אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים׃

Isaías 50:4

זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשו׃

כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃

Salmos 30:4,5

וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך׃

ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד׃

Gênesis 1:4,5

ועתה דבר הנבואה יותר קים אתנו והטיבתם עשות אשר שתם לבכם אליו כמו אל נר מאיר במקום אפל עד כי יבקע אור היום וזרח כוכב הנגה בלבבכם׃

2 Pedro 1:19

כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃

Salmos 30:5