Comunidade

ונתבוננה זה על זה לעורר אתנו לאהבה ולמעשים טובים׃

ואל נעזב את כנאיתנו כמנהג קצת אנשים כי אם נוכיח איש את אחיו וביותר בראתכם כי קרוב היום׃

Hebreus 10:24,25

לב אחד יהי לכלכם אל תהלכו בגדלות כי אם התנהגו עם השפלים אל תהיו חכמים בעיניכם׃

Romanos 12:16

וסוף דבר היו כלכם לב אחד בעלי חמלה אהבי האחים רחמנים ומתקבלים על הבריות׃

1 Pedro 3:8

שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד׃

Salmos 133:1

אהובי אם ככה אהב אתנו האלהים גם אנחנו חיבים לאהבה איש את רעהו׃

1 João 4:11

ואני מזהיר אתכם אחי לשום פניכם בעשי מחלקות ומכשולים לנגד הלקח אשר למדתם וסורו מהם׃

Romanos 16:17

והנני מזהיר אתכם אחי בשם אדנינו ישוע המשיח להיות כלכם פה אחד ולא תהיין מחלקות בקרבכם כי אם תכוננו יחד בלב אחד ובעצה אחת׃

1 Coríntios 1:10

ואת החלוש באמונה אותו קבלו ולא לדין את המחשבות׃

Romanos 14:1

ושקדו לשמר את אחדות הרוח באגדת השלום׃

Efésios 4:3

כבד את האלמנות אשר באמת אלמנות הנה׃

1 Timóteo 5:3

כי בכל מקום אשר שנים או שלשה נאספו בשמי שם אני בתוכם׃

Mateus 18:20

ואלהי הסבלנות והנחמה הוא יתן לכם להיות כלכם לב אחד על פי המשיח ישוע׃

Romanos 15:5

וקהל המאמינים היה להם לב אחד ונפש אחת ואין איש מהם אומר על אשר בידו לי הוא כי הכל היה להם בשתפות׃

Atos 4:32

כי ברוח אחד נטבלנו כלנו לגוף אחד אם יהודים אם יונים אם עבדים אם בני חורין וכלנו לרוח אחד השקינו׃

1 Coríntios 12:13

ויהיו שקדים על תורת השליחים ועל ההתחברות ועל בציעת הלחם ועל התפלה׃

Atos 2:42

פטרוס היה עצור במשמר והקהלה העתירה בעדו בחזקה אל האלהים׃

Atos 12:5

ועל כל אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות׃

Colossenses 3:14

אך אם באור נלך כאשר הוא באור הנה נתחברנו יחד ודם ישוע המשיח בנו יטהרנו מכל חטא׃

1 João 1:7

ויום יום היו שקדים במקדש לב אחד ויבצעו את הלחם בבית בבית׃

ויאכלו מזונם בגילה ובתם לבב וישבחו את האלהים וימצאו חן בעיני כל העם והאדון הוסיף יום יום על העדה את הנושעים׃

Atos 2:46,47

כל אלה היו שקדים יחדו בלב אחד להתפלל ולהתחנן ועמהם הנשים ומרים אם ישוע וגם אחיו׃

Atos 1:14

ואין עוד לא יהודי ולא יוני לא עבד ולא בן חורין לא זכר ולא נקבה כי אתם כלכם אחד במשיח ישוע׃

ואם אתם למשיח הנכם זרע אברהם ונחלים כפי ההבטחה׃

Gálatas 3:28,29

כי כאשר בגוף אחד יש לנו אברים הרבה ואין פעלה אחת לכל האברים׃

כן אנחנו הברים גוף אחד במשיח וכל אחד ואחד ממנו אבר לחברו הוא׃

Romanos 12:4,5

אמן אמן אני אמר לכם כי כל המקבל את אשר אשלחהו אתי הוא מקבל והמקבל אתי הוא מקבל את שלחי׃

João 13:20