Consolação

ויאמר הישב על הכסא הנני עשה הכל חדש ויאמר אלי כתב כי הדברים האלה אמתים ונאמנים הם׃

Apocalipse 21:5

זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני׃

Salmos 119:50

השפילו נפשכם תחת יד אלהים החזקה למען ירומם אתכם בעתו׃

השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃

1 Pedro 5:6,7

אהבתי כי ישמע יהוה את קולי תחנוני׃

כי הטה אזנו לי ובימי אקרא׃

Salmos 116:1,2

אשרי האבלים כי הם ינחמו׃

Mateus 5:4

השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃

Salmos 55:22

והפרקליט תוח הקדש אשר ישלחנו אבי בשמי הוא ילמדכם את כל ויזכירכם את כל אשר הגדתי לכם׃

שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם ואל יחת׃

João 14:26,27

כי כרב ענויי המשיח בנו כן תרבה נחמתנו על ידי המשיח׃

2 Coríntios 1:5

וגם אתם כעת תתעצבו אך אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין לקח שמחתכם מכם׃

João 16:22

ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת׃

Deuteronômio 31:8

ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃

2 Coríntios 5:17

16 ואני אשאלה מאבי והוא יתן לכם פרקליט אחר אשר ישכן אתכם לנצח׃

17 את רוח האמת אשר לא יכל העולם להשיגו באשר לא יראהו ולא ידעהו ואתם ידעתם אתו כי אתכם שכן הוא אף יהיה בתוככם׃

18 לא אעזבכם יתומים אבואה אליכם׃

João 14:16-18

כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃

Salmos 30:5

כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃

Salmos 22:24

ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה׃

Salmos 9:9

טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו׃

Naum 1:7

48 ואשא כפי אל מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך׃

49 זכר דבר לעבדך על אשר יחלתני׃

50 זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני׃

51 זדים הליצני עד מאד מתורתך לא נטיתי׃

52 זכרתי משפטיך מעולם יהוה ואתנחם׃

Salmos 119:48-52

כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃

Jeremias 29:11

נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך׃

Salmos 56:8

למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃

Salmos 46:1

אשר הראיתנו צרות רבות ורעות תשוב תחיינו ומתהמות הארץ תשוב תעלני׃

תרב גדלתי ותסב תנחמני׃

Salmos 71:20,21

אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃

כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני׃

Salmos 27:4,5