Criação

שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי׃

עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ׃

Salmos 121:1,2

אהה אדני יהוה הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר׃

Jeremias 32:17

בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל׃

Salmos 90:2

הוי רב את יצרו חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו׃

Isaías 45:9

כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃

Efésios 2:10

באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני יהוה עשנו׃

Salmos 95:6

בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם׃

Salmos 33:6

זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו׃

Salmos 118:24

ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו׃

Gênesis 2:18

ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃

Gênesis 1:27

כי הבריאה תערג ועיניה תלויות להתגלות בני אלהים׃

Romanos 8:19

כי כל בית יש לו בנה אבל בונה כל הוא האלהים׃

Hebreus 3:4

הלא הכל ממנו והכל בו והכל אליו אשר לו הכבוד לעולמים אמן׃

Romanos 11:36

עזרנו בשם יהוה עשה שמים וארץ׃

Salmos 124:8

הוא בחפצו ילד אותנו בדבר האמת להיותנו כמו ראשית בכורי יצוריו׃

Tiago 1:18

הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃

Isaías 40:28

ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃

2 Coríntios 5:17

ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות׃

Gênesis 2:3

וכל בריה אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ ואשר על הים וכל אשר בהם את כלם שמעתי אמרים לאמר לישב על הכסא ולשה הברכה וההדר והכבוד והעז לעולמי עולמים׃

Apocalipse 5:13

ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ׃

Gênesis 1:26

הבונה בשמים מעלותו ואגדתו על ארץ יסדה הקרא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו׃

Amós 9:6

כי בו אנחנו חיים ומתנועעים וקימים כאשר גם מקצת משורריכם אמרו אף ילידיו אנחנו׃

Atos 17:28

כי מהותו הנעלמה היא כחו הנצחי ואלהותו מעת נברא העולם תודע במעשים ותראה לבלתי היות להם להתנצל׃

Romanos 1:20

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ׃

והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים׃

Gênesis 1:1,2

כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

Salmos 139:13,14