Salmos 95

1 לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו׃

2 נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו׃

3 כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלהים׃

4 אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו׃

5 אשר לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו׃

6 באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני יהוה עשנו׃

7 כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקלו תשמעו׃

8 אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃

9 אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי׃

10 ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי׃

11 אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי׃