Dar

לכן בעשותך צדקה אל תריע לפניך בשופר כמעשה החנפים בבתי הכנסיות ובחרבות למען יהללו אותם האמשים אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם׃

Mateus 6:2

מתן אדם ירחיב לו ולפני גדלים ינחנו׃

Provérbios 18:16

וכל השאל ממך תן לו והלקח את אשר לך אל תשאל מאתו׃

Lucas 6:30

רפאו את החולים טהרו את המצרעים הקימו את המתים ואת השדים גרשו חנם לקחתם חנם תתנו׃

Mateus 10:8

לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן׃

Salmos 37:21

ואם אחלק את כל הוני ואם אתן את גופי לשרפה ואין בי האהבה כל זאת לא תועילני׃

1 Coríntios 13:3

וכי מי אני ומי עמי כי נעצר כח להתנדב כזאת כי ממך הכל ומידך נתנו לך׃

1 Crônicas 29:14

ואלהים יכל להשפיע עליכם כל חסד עד כי יהיה לכם בכל עת די ספוקכם בכל ותותירו בכל מעשה טוב׃

2 Coríntios 9:8

ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות יהוה היא מעזכם׃

Neemias 8:10

והתענג על יהוה ויתן לך משאלת לבך׃

Salmos 37:4

הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די׃

Malaquias 3:10

וכל איש כאשר ידבנו לבו לא מצער ולא מאנס כי הנתן בלב שמח יאהבנו אלהים׃

2 Coríntios 9:7

כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך׃

Provérbios 3:9

למען תעשירו בכל לכל התמימות הפעלת תודה לאלהים על ידינו׃

2 Coríntios 9:11

כל היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך׃

Provérbios 21:26

נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא׃

Provérbios 11:25

אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידיך לעשות׃

Provérbios 3:27

תנו ותנתן לכם מדה טובה דחוקה וגדושה ומשפעה יתנו אל חיקכם כי במדה אשר אתם מודדים בה ימד לכם׃

Lucas 6:38

כי בהמצא לאיש רוח נדיבה רצויה היא לפי מה שיש לו ולא לפי מה שאין לו׃

2 Coríntios 8:12

פתח פיך שפט צדק ודין עני ואביון׃

Provérbios 31:9

ואתה בעשותך צדקה אל תדע שמאלך את אשר עשה ימינך׃

למען תהיה צדקתך בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃

Mateus 6:3,4

והנתן זרע לזרע ולחם לאכל יתן וירבה את זרעכם ויפריא תנובות צדקתכם׃

2 Coríntios 9:10

ויאמר ישוע אליו אם חפצך להיות שלם לך מכר את רכשך ותן לעניים והיה לך אוצר בשמים ושוב הלם ולך אחרי׃

Mateus 19:21