Família

ואם רע בעיניכם לעבד את יהוה בחרו לכם היום את מי תעבדון אם את אלהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר ואם את אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את יהוה׃

Josué 24:15

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם׃

Provérbios 17:6

וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃

לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם׃

Salmos 103:17,18

שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך׃

כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך׃

Provérbios 1:8,9

ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך אשר נתן לך תחת השמש כל ימי הבלך כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש׃

Eclesiastes 9:9

הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך׃

Provérbios 24:27

ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ׃

Gênesis 1:28

בכל עת אהב הרע ואח לצרה יולד׃

Provérbios 17:17

ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃

Efésios 6:4

חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה׃

Provérbios 22:6

כבד את אביך ואת אמך ואהבת לרעך כמוך׃

Mateus 19:19

איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח׃

Provérbios 18:24

משלי שלמה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו׃

Provérbios 10:1

כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃

Êxodo 20:12

והנני מזהיר אתכם אחי בשם אדנינו ישוע המשיח להיות כלכם פה אחד ולא תהיין מחלקות בקרבכם כי אם תכוננו יחד בלב אחד ובעצה אחת׃

1 Coríntios 1:10

והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך׃

ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃

Deuteronômio 6:6,7

והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסלחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלהים במשיח׃

Efésios 4:32

וכי יהיו לאלמנה בנים או בני בנים הם ילמדו לראשונה לעשות חסד עם ביתם ולשלם גמול לאבותם כי זה הוא טוב ורצוי לפני האלהים׃

1 Timóteo 5:4

רעך ורעה אביך אל תעזב ובית אחיך אל תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב מאח רחוק׃

Provérbios 27:10

כי יאמר איש אהב אני את האלהים והוא שנא את אחיו כזב הוא כי אשר לא יאהב את אחיו אשר הוא ראה איככה יוכל לאהב את האלהים אשר איננו ראה אתו׃

1 João 4:20

עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה׃

Provérbios 15:27

נצר בני מצות אביך ואל תטש תורת אמך׃

Provérbios 6:20

אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃

וכל אשר לו תקוה כזאת יטהר את עצמו כאשר טהור גם הוא׃

1 João 3:2,3

הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי האב מן השמים יתן את רוח הקדש לשאלים מאתו׃

Lucas 11:13

על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד׃

Gênesis 2:24

אבל מי שלא יפרנס את קרוביו וביותר את בני ביתו כפר באמונה והוא גרוע מאשר איננו מאמין׃

1 Timóteo 5:8

בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני׃

Provérbios 23:15

1 ויהי ככלות ישוע לדבר את הדברים האלה ויסע מן הגליל ויבא אל גבול יהודה בעבר הירדן׃

2 וילכו אחריו המון עם רב וירפאם שם׃

3 ויגשו אליו הפרושים לנסותו לאמר היוכל איש לשלח את אשתו על כל דבר׃

4 ויען ויאמר אליהם הלא קראתם כי עשה בראשית זכר ונקבה עשה אתם׃

5 ואמר על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃

6 אם כן אינם עוד שנים כי אם בשר אחד לכן את אשר חבר האלהים אל יפרידנו האדם׃

7 ויאמרו אליו ולמה זה צוה משה לתת לה ספר כריתת ולשלחה׃

8 ויאמר אליהם בעבור קשי לבבכם הניח לכם משה לשלח את נשיכם אך מראש לא היתה ככה׃

9 ואני אמר לכם המשלח את אשתו בלתי על דבר זנות ולקח לו אחרת נאף הוא והלקח את הגרושה נאף הוא׃

10 ויאמרו אליו התלמידים אם ככה הוא ענין איש ואשתו לא טוב לקחת אשה׃

11 ויאמר אליהם לא יוכל כל אדם קבל את הדבר הזה כי אם אלה אשר נתן להם להבין׃

12 יש סריסים אשר נולדו כן מבטן אמם ויש סריסים המסרסים על ידי אדם ויש סריסים אשר סרסו את עצמם למען מלכות השמים מי שיוכל לקבל יקבל׃

13 אז יביאו אליו ילדים למען ישים עליהם את ידיו ויתפלל עליהם ויגערו בם התלמידים׃

14 והוא ישוע אמר הניחו לילדים ואל תמנעום מבוא אלי כי לאלה מלכות השמים׃

15 וישם את ידיו עליהם ויעבר משם׃

16 והנה איש נגש אליו ויאמר רבי הטוב אי זה הטוב אשר אעשנו לקנות חיי עולמים׃

17 ויאמר אליו מה תקראני טוב אין טוב כי אם אחד האלהים ואם חפצך לבוא אל החיים שמר את המצות׃

18 ויאמר אליו מה הנה ויאמר ישוע אלה הן לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה עד שקר׃

19 כבד את אביך ואת אמך ואהבת לרעך כמוך׃

20 ויאמר אליו הבחור את כל אלה שמרתי מנעורי ומה חסרתי עוד׃

21 ויאמר ישוע אליו אם חפצך להיות שלם לך מכר את רכשך ותן לעניים והיה לך אוצר בשמים ושוב הלם ולך אחרי׃

22 ויהי כשמע הבחור את הדבר הזה וילך משם נעצב כי היו לו נכסים רבים׃

23 ויאמר ישוע אל תלמידיו אמן אמר אני לכם קשה לעשיר לבוא אל מלכות השמים׃

24 ועוד אני אמר לכם כי נקל לגמל לעבר דרך נקב המחט מבא עשיר אל מלכות האלהים׃

25 והתלמידים כשמעם זאת השתוממו מאד ויאמרו מי אפוא יוכל להושע׃

26 ויבט בן ישוע ויאמר להם מבני אדם יפלא הדבר אבל מהאלהים לא יפלא כל דבר׃

27 ויען פטרוס ויאמר אליו הן אנחנו עזבנו את הכל ונלך אחריך מה יהיה לנו׃

28 ויאמר ישוע אליהם אמן אמר אני לכם אתם ההלכים אחרי בהתחדש הבריאה כאשר ישב בן האדם על כסא כבודו תשבו גם אתם על שנים עשר כסאות לשפט את שנים עשר שבטי ישראל׃

29 וכל איש אשר עזב את בתיו ואת אחיו ואת אחיותיו ואת אביו ואת אמו ואת אשתו ואת בניו ואת שדותיו למען שמי הוא יקח מאה שערים וחיי עולמים יירש׃

30 ואולם רבים מן הראשונים אשר יהיו אחרונים ומן האחרונים יהיו ראשונים׃

Mateus 19

ויאמרו האמן באדון ישוע המשיח ותושע אתה וביתך׃

Atos 16:31

3 הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃

4 כחצים ביד גבור כן בני הנעורים׃

5 אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער׃

Salmos 127:3-5

יהי יהוה אלהינו עמנו כאשר היה עם אבתינו אל יעזבנו ואל יטשנו׃

1 Reis 8:57

עוכר ביתו ינחל רוח ועבד אויל לחכם לב׃

Provérbios 11:29

שמעו בנים אל הוריכם באדנינו כי ארח ישר הוא׃

כבד את אביך ואת אמך זאת היא המצוה הראשונה אשר לה ההבטחה׃

Efésios 6:1,2

גול יגול אבי צדיק יולד חכם וישמח בו׃

Provérbios 23:24

התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך׃

הן על כפים חקתיך חומתיך נגדי תמיד׃

Isaías 49:15,16

שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד׃

Salmos 133:1

ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו והאשה היא תזהר ותירא את בעלה׃

Efésios 5:33

6 אבל מראשית הבריאה זכר ונקבה עשה אתם אלהים׃

7 על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו׃

8 והיו שניהם לבשר אחד ואם כן אפוא אינם עוד שנים כי אם בשר אחד׃

9 לכן את אשר חבר אלהים לא יפרידנו אדם׃

Marcos 10:6-9