Gratidão a Deus

כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה׃

1 Timóteo 4:4

והנני מודה לישוע המשיח אדנינו המאזרני חיל כי חשבני נאמן וישימני למשרת לו׃

1 Timóteo 1:12

ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה׃

Jonas 2:9

אודה יהוה כצדקו ואזמרה שם יהוה עליון׃

Salmos 7:17

כי כל זאת למענכם למען אשר ירבה החסד על ידי רבים ותפרץ התודה לכבוד האלהים׃

2 Coríntios 4:15

כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה׃

כי יקדש בדבר אלהים ובתפלה׃

1 Timóteo 4:4,5

ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך׃

Salmos 79:13

והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃

Efésios 5:20

הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃

למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך׃

Salmos 30:11,12

ולתת תודה לאבינו העשה אתנו ראוים לחלק נחלת הקדשים באור׃

Colossenses 1:12

אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃

Filipenses 4:6

ישישו וישמחו בך כל מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך׃

Salmos 70:4

הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו׃

1 Crônicas 16:8

זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך׃

Salmos 50:14

אהללה שם אלהים בשיר ואגדלנו בתודה׃

Salmos 69:30

משרשים ונבנים בו וקימים באמונה כאשר למדתם ומרבים בתודה בה׃

Colossenses 2:7

באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו׃

Salmos 100:4

למען תעשירו בכל לכל התמימות הפעלת תודה לאלהים על ידינו׃

2 Coríntios 9:11

וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃

Colossenses 3:15

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

1 Crônicas 16:34

ויאמרו מודים אנחנו לך יהוה אלהים צבאות ההוה והיה ויבוא כי לבשת עזך הגדול ותמלך׃

Apocalipse 11:17

למנצח אל תשחת מזמור לאסף שיר הודינו לך אלהים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך׃

Salmos 75:1

הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃

1 Tessalonicenses 5:18

גם לא נבול פה ודברי סכלות ולעג אשר לא כהגן כי אם קול תודה׃

Efésios 5:4

ועתה קדם כל דבר אבקשה מכם לשאת תפלות ותחנונים ובקשות ותודות בעד כל בני אדם׃

1 Timóteo 2:1