Gratidão ao Senhor

הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃

למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך׃

Salmos 30:11,12

אהללה שם אלהים בשיר ואגדלנו בתודה׃

Salmos 69:30

הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃

1 Tessalonicenses 5:18

באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו׃

Salmos 100:4

כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה׃

כי יקדש בדבר אלהים ובתפלה׃

1 Timóteo 4:4,5

וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃

Colossenses 3:15

ישישו וישמחו בך כל מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך׃

Salmos 70:4

ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה׃

Jonas 2:9