Irmãos de Jesus

ויבאו אליו אמו ואחיו ולא יכלו לגשת אליו מפני העם׃

Lucas 8:19

כי נאה היה לו אשר הכל למענו והכל על ידו בהנחתו בנים רבים לכבוד להשלים בענוים את שר ישועתם׃

כי גם המקדש גם המקדשים כלם מאחד המה ועל כן לא בוש מקרא להם אחים׃

Hebreus 2:10,11

31 ויבאו אמו ואחיו ויעמדו מחוץ לבית וישלחו אליו לקרא לו׃

32 והמון העם ישבו סביביו ויאמרו אליו הנה אמך ואחיך בחוץ מבקשים אותך׃

33 ויען ויאמר אליהם מי הם אמי ואחי׃

34 ויבט סביב אל הישבים סביביו ויאמר הנה אמי ואחי׃

35 כי כל אשר יעשה רצון האלהים הוא אחי ואחותי ואמי׃

Marcos 3:31-35

הלא זה הוא בן החרש הלא אמו שמה מרים ואחיו יעקב ויוסי ושמעון ויהודה׃

ואחיותיו הלא כלן אתנו הן ומאין איפוא לו כל אלה׃

Mateus 13:55,56

כל אלה היו שקדים יחדו בלב אחד להתפלל ולהתחנן ועמהם הנשים ומרים אם ישוע וגם אחיו׃

Atos 1:14

ויאמר אליה ישוע אל תגעי בי כי עוד לא עליתי אל אבי אך לכי נא אל אחי ואמרי אליהם אני עלה אל אבי ואביכם ואל אלהי ואלהיכם׃

João 20:17

3 ויאמרו אליו אחיו קום ולך מזה ארצה יהודה למען יראו גם תלמידיך את המעשים אשר אתה עשה׃

4 כי לא יעשה איש דבר בסתר והוא חפץ להתפרסם לכן אם אתה עשה כאלה הגלה אל העולם׃

5 כי אחיו גם הם לא האמינו בו׃

João 7:3-5

ואחר מן השליחים לא ראיתי זולתי את יעקב אחי אדנינו׃

Gálatas 1:19

עודנו מדבר אל המון העם והנה אמו ואחיו עמדו בחוץ מבקשים לדבר אתו׃

Mateus 12:46