Justiça

כי יהוה אהב משפט ולא יעזב את חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת׃

Salmos 37:28

ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃

Gálatas 6:9

וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃

1 Tessalonicenses 5:15

עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם׃

Salmos 34:15

אשר ישלם לאיש כמעשהו׃

Romanos 2:6

ובכן אחי כל אשר הוא אמת ונכבד וישר וטהור ונעים ואשר שמעו טוב כל מעשה צדק כל מעשה שבח על אלה תשימו לבבכם׃

Filipenses 4:8

כי את אשר לא ידע חטאת אתו עשה לחטאת בעדנו למען נהיה בו אנחנו לצדקת אלהים׃

2 Coríntios 5:21

בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך׃

Salmos 119:10

אל תתעו לא יתן אלהים להתל בו כי מה שזרע האדם אתו יקצר׃

Gálatas 6:7

ואם תיטיבו למטיביכם מה הוא חסדכם גם החטאים יעשו כן׃

Lucas 6:33

התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃

Tiago 5:16

כי הופיע חסד אלהים להושיע את כל בני האדם׃

וליסר אתנו אשר נתעב הרשע ותאות העולם ונחיה בעולם הזה בצניעות ובצדק ובחסידות׃

Tito 2:11,12

אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃

Salmos 1:1

לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות׃

Provérbios 10:2

אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃

Mateus 6:33

ופרי הצדקה בשלום יזרע לעשי השלום׃

Tiago 3:18

כל דרך איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה׃

Provérbios 21:2

קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃

Tiago 4:8

עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח׃

Provérbios 21:3

כי לעולם לא ימוט לזכר עולם יהיה צדיק׃

Salmos 112:6

אבל אשריכם גם אם תענו למען הצדקה אך מוראם לא תיראו ולא תעריצו׃

1 Pedro 3:14

רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד׃

Provérbios 21:21

רשע עשה פעלת שקר וזרע צדקה שכר אמת׃

Provérbios 11:18

ואתה איש האלהים ברח לך מאלה ורדף צדקה וחסידות ואמונה ואהבה וסבלנות וענוה׃

1 Timóteo 6:11

מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר׃

Provérbios 20:25