Salmos 1

1 אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃

2 כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃

3 והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח׃

4 לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח׃

5 על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים׃

6 כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד׃