Mundo

אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד אם יאהב איש את החלד אין בו אהבת האב׃

1 João 2:15

מי הוא זה המנצח את העולם אם לא המאמין בישוע שהוא בן האלהים׃

1 João 5:5

את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃

João 16:33

כי העצבת שהיא כרצון אלהים תפעל תשובה לישועה אשר איש לא יתחרט עליה אבל עצבת העולם פעלת את המות׃

2 Coríntios 7:10

כי מהותו הנעלמה היא כחו הנצחי ואלהותו מעת נברא העולם תודע במעשים ותראה לבלתי היות להם להתנצל׃

Romanos 1:20

ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע׃

1 João 3:1

כי לא הבאנו מאומה לעולם בידוע שגם לא נוכל להוציא ממנו מאומה׃

ועל כן אם יש לנו מזון וכסות נסתפקה בהם׃

1 Timóteo 6:7,8

הנאפים והמנאפות הלא ידעתם כי אהבת העולם איבת אלהים היא ועתה החפץ להיות אהב העולם יהיה איב לאלהים׃

Tiago 4:4

ידענו כי מאלהים אנחנו וכל העולם ברע הוא׃

1 João 5:19

האור האמתי המאיר לכל אדם היה בא אל העולם׃

בעולם היה ועל ידו נהיה העולם והעולם לא הכירו׃

João 1:9,10

אל ירמה איש את עצמו והחשב את עצמו חכם בעולם הזה יהי לסכל למען יחכם׃

1 Coríntios 3:18

ופקדתי על תבל רעה ועל רשעים עונם והשבתי גאון זדים וגאות עריצים אשפיל׃

Isaías 13:11

לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה׃

כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה׃

Salmos 24:1,2

אשר בהם נתן לנו הבטחות גדלות מאד ויקרות למען תקחו על ידן חלק בטבע אלהים בהמלטכם מכליון התאוה אשר בעולם׃

2 Pedro 1:4

איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה׃

כי אחרי אשר בחכמת האלהים לא ידע העולם את האלהים בחכמה היה רצון לפניו להושיע בסכלות הקריאה את המאמינים׃

1 Coríntios 1:20,21

ותקרא בשורת המלכות הזאת בתבל כלה לעדות לכל הגוים ואחר יבוא הקץ׃

Mateus 24:14

אם העולם שנא אתכם דעו כי אתי שנא ראשונה׃

אלו מן העולם הייתם כי אז אהב העולם את אשר לו ויען כי אינכם מן העולם כי אם בחרתי אתכם מתוך העולם לכן העולם ישנא אתכם׃

João 15:18,19

אתם מלח הארץ ואם המלח היה תפל במה ימלח הן לא יצלח עוד לכל כי אם להשליך חוצה והיה מרמס לבני אדם׃

אתם אור העולם עיר ישבת על ההר לא תוכל להסתר׃

Mateus 5:13,14

ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו׃

כדי שלא יתהלל לפניו כל בשר׃

1 Coríntios 1:28,29

ויאמר אליהם לכו אל כל העולם וקראו את הבשורה לכל הבריאה׃

Marcos 16:15

מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם׃

Salmos 31:19

עתה משפט בא על העולם הזה עתה ישלך שר העולם הזה חוצה׃

João 12:31

כי אם בסכל שבעולם בחר האל למען ביש את החכמים ובחלוש שבעולם בחר האל למען ביש את החזק׃

1 Coríntios 1:27

והוא כפרה על חטאתינו ולא על חטאתינו לבד כי גם על חטאת כל העולם׃

1 João 2:2

אוי לעולם מפני המכשלים כי המכשלים צריכים לבוא אבל אוי לאיש ההוא אשר על ידו יבוא המכשול׃

Mateus 18:7

הזהרו פן יוליך איש אתכם שולל בפילסופיה ובמדוחי שוא לפי קבלת בני האדם ויסדות העולם ולא על פי המשיח׃

Colossenses 2:8

ואנחנו לא קבלנו את רוח העולם כי אם הרוח מאת האלהים למען נדע את אשר נתן לנו מאת האלהים בחסדו׃

1 Coríntios 2:12

7 אולם האמת אגיד לכם כי לכתי אך טוב לכם כי אם לא אלך לא יבא אליכם הפרקליט ואם אלך אשלחהו אליכם׃

8 והיה בבאו יוכיח את העולם על דבר החטא והצדק והמשפט׃

9 על החטא כי לא האמינו בי׃

10 ועל הצדק כי אלך אל אבי ולא תוסיפו לראות אתי׃

11 ועל המשפט כי נדון שר העולם הזה׃

João 16:7-11

אל תתמהו אחי אם ישנא אתכם העולם׃

1 João 3:13

אתם הבנים הנכם מאלהים ונצחתם אתם כי אשר בכם גדול הוא מאשר בעולם׃

1 João 4:4

אני נתתי להם את דברך והעולם שנא אתם יען כי לא מן העולם המה כאשר גם אנכי לא מן העולם אני׃

João 17:14

כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

João 3:16

כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המשלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים׃

Efésios 6:12

כי מה יועיל האדם כי יקנה את כל העולם ונפשו תשחת או מה יתן האדם פדיון נפשו׃

Mateus 16:26

וזה הוא הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך מן האור כי רעים מעשיהם׃

João 3:19

ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחיב לפני אלהים׃

Romanos 3:19

כי כל הנולד מאת האלהים מנצח את העולם ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם׃

1 João 5:4

ויהוה לעולם ישב כונן למשפט כסאו׃

והוא ישפט תבל בצדק ידין לאמים במישרים׃

Salmos 9:7,8

והחלד עבור יעבר עם תאותיו והעשה רצון אלהים יעמד לעד׃

1 João 2:17

כי בלכתנו בבשר לא נלחם לפי הבשר׃

2 Coríntios 10:3

זאת העבודה הטהורה והברה לפני האלהים אבינו לבקר את היתומים והאלמנות בלחצם ולשמר את עצמו נקי מחלאת העולם׃

Tiago 1:27

ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם׃

Romanos 12:2

שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם ואל יחת׃

João 14:27

אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד אם יאהב איש את החלד אין בו אהבת האב׃

כי כל אשר בחלד תאות הבשר ותאות העינים וגאות ההון איננו מן אבינו כי אם מן החלד׃

1 João 2:15,16

ולא אעתיר לך אשר תקחם מן העולם רק שתצרם מן הרע׃

João 17:15

לך שמים אף לך ארץ תבל ומלאה אתה יסדתם׃

Salmos 89:11

כי הופיע חסד אלהים להושיע את כל בני האדם׃

וליסר אתנו אשר נתעב הרשע ותאות העולם ונחיה בעולם הזה בצניעות ובצדק ובחסידות׃

Tito 2:11,12

בעולם היה ועל ידו נהיה העולם והעולם לא הכירו׃

João 1:10

כי כל אשר בחלד תאות הבשר ותאות העינים וגאות ההון איננו מן אבינו כי אם מן החלד׃

1 João 2:16

ויסף ישוע וידבר אליהם לאמר אני אור העולם כל ההלך אחרי לא יתהלך בחשכה כי אור החיים יהיה לו׃

João 8:12

15 ולא אעתיר לך אשר תקחם מן העולם רק שתצרם מן הרע׃

16 מן העולם אינמו כאשר גם אנכי אינני מן העולם׃

17 קדש אתם באמתך דברך אמת הוא׃

18 כאשר אתה שלחת אתי אל העולם כן גם אני שלחתי אתם אל העולם׃

João 17:15-18

אבי הצדיק הן העולם לא ידעך ואני ידעתיך ואלה הכירו כי אתה שלחתני׃

ואני הודעתים את שמך ואוסיף להודיעם למען תהיה בם האהבה אשר אהבתני ואני אהיה בהם׃

João 17:25,26

כי מה יסכן לאדם כי יקנה את כל העולם ונשחתה נפשו׃

Marcos 8:36