Salmos 24

1 לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה׃

2 כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה׃

3 מי יעלה בהר יהוה ומי יקום במקום קדשו׃

4 נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה׃

5 ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו׃

6 זה דור דרשו מבקשי פניך יעקב סלה׃

7 שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד׃

8 מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה׃

9 שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד׃

10 מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה׃