Paciência

יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה׃

Salmos 5:3

והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃

Mateus 24:13

האהבה מארכת אף ועשה חסד האהבה לא תקנא האהבה לא תתפאר ולא תתרומם׃

לא תעשה דבר תפלה ולא תבקש את אשר לה ולא תתמרמר ולא תחשב הרעה׃

1 Coríntios 13:4,5

ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת׃

Provérbios 14:29

וזאת האחת אל תעלם מכם אהובים כי יום אחד כאלף שנים בעיני יהוה ואלף שנים כיום אחד׃

2 Pedro 3:8

ובעבור זאת רחמתי למען אשר יראה ישוע המשיח בי בראשונה את כל ארך רוחו להיותי למופת לכל אשר יבאו להאמין בו לחיי עולם׃

1 Timóteo 1:16

וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל יהוה אלהיכם כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה׃

Joel 2:13

טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃

Provérbios 16:32

בכל נמיכות וענוה ובארך רוח לשאת איש את רעהו באהבה׃

Efésios 4:2

הכרז את הדבר והתמד בין בעתו בין שלא בעתו הוכח וגער והזהר בכל ארך רוח והוראה׃

2 Timóteo 4:2

כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃

Salmos 30:5

דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות׃

Salmos 37:7

יהוה ילחם לכם ואתם תחרישון׃

Êxodo 14:14

ואלהי הסבלנות והנחמה הוא יתן לכם להיות כלכם לב אחד על פי המשיח ישוע׃

Romanos 15:5

ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃

Gálatas 6:9

ולכן יחכה יהוה לחננכם ולכן ירום לרחמכם כי אלהי משפט יהוה אשרי כל חוכי לו׃

Isaías 30:18

שמחו בתוחלת סבלו בצרה שקדו על התפלה׃

Romanos 12:12

לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם׃

Mateus 24:42

ולא יאחר יהוה את אשר הבטיח כאשר יש חשבים אתה לאחור כי אך האריך אפו בעבורנו ולא יחפץ באבד איש כי אם בפנות כלם לתשובה׃

2 Pedro 3:9

הנני בא מהרה החזק באשר לך למען לא יקח איש את נזרך׃

Apocalipse 3:11

רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב חסד׃

Salmos 103:8

לכן אתם כבחירי האלהים הקדשים והחביבים לבשו המון רחמים ונדיבות ונמיכות רוח וענוה וארך אפים׃

Colossenses 3:12

אבל אם נקוה לאשר לא ראינהו נחכה לו בסבלנות׃

Romanos 8:25

קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃

Salmos 27:14