Pecado

הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע׃

Provérbios 10:9

מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם׃

Provérbios 28:13

פעמי הכן באמרתך ואל תשלט בי כל און׃

Salmos 119:133

מפה אחד יצאת ברכה וקללה וכן לא יעשה אחי׃

Tiago 3:10

על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח׃

כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אתי מתורת החטא והמות׃

Romanos 8:1,2

ולפני כל דבר אהבו איש את אחיו אהבה חזקה כי על רב פשעים תכסה האהבה׃

1 Pedro 4:8

על כן תמותתו את אבריכם בארץ את הזנות והטמאה והזמה והתאות הרעות ונטות אחרי הבצע אשר היא עבודת אלילים׃

Colossenses 3:5

רגזו ואל תחטאו אל תשקע החמה על רגזכם׃

Efésios 4:26

לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה׃

Salmos 32:1

והיא ילדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעונותיהם׃

Mateus 1:21

אחי גם כי יתפש איש מכם בעברה אתם אנשי הרוח תקימהו ברוח ענוה והשמר לנפשך פן תבא לידי נסיון גם אתה׃

Gálatas 6:1

כי אם תסלחו לבני אדם את חטאתם אביכם שבשמים יסלח גם לכם׃

Mateus 6:14

שגיאות מי יבין מנסתרות נקני׃

Salmos 19:12

14 כי ידעים אנחנו שהתורה היא רוחנית ואני של בשר ונמכר תחת יד החטא׃

15 כי את אשר אני פעל לא ידעתי כי אינני עשה את אשר אני רצה בו כי אם אשר שנאתי אתו אני עשה׃

16 ובעשותי את אשר לא רציתי בו הנני מודה בזאת כי התורה טובה היא׃

17 ועתה לא אנכי עוד הפעל אתו כי אם החטא הישב בי׃

Romanos 7:14-17

ויען אתם ישוע אמן אמן אני אמר לכם כל עשה חטא עבד החטא הוא׃

João 8:34

למען שמך יהוה וסלחת לעוני כי רב הוא׃

Salmos 25:11

למען נחיה לצדקה מאחר שנפטרנו מן החטאים׃

1 Pedro 2:24

כל העשה חטא גם פשע בתורה הוא והחטא הוא פשע בתורה׃

1 João 3:4

האיש הטוב מאוצר לבבו הטוב מפיק את הטוב והאיש הרע מאוצר לבבו הרע מפיק את הרע כי משפעת הלב ימלל פיהו׃

Lucas 6:45

זכר רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה׃

חטאות נעורי ופשעי אל תזכר כחסדך זכר לי אתה למען טובך יהוה׃

Salmos 25:6,7

ואל תשתתפו עם מעשי החשך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם׃

כי מה שהם עשים בסתר חרפה היא אך לספר׃

Efésios 5:11,12

אחי גם כי יתפש איש מכם בעברה אתם אנשי הרוח תקימהו ברוח ענוה והשמר לנפשך פן תבא לידי נסיון גם אתה׃

שאו איש את משא רעהו בזאת תמלאו את תורת המשיח׃

Gálatas 6:1,2

ידענו כי כל הנולד מאת האלהים לא יחטא כי אשר ילד מאת האלהים ישמר את נפשו והרע לא יגע בו׃

1 João 5:18

אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃

Salmos 1:1

אם נאמר כי יש לנו התחברות עמו ונתהלך בחשך הננו כזבים ופעלתנו איננה אמת׃

1 João 1:6

הנאפים והמנאפות הלא ידעתם כי אהבת העולם איבת אלהים היא ועתה החפץ להיות אהב העולם יהיה איב לאלהים׃

Tiago 4:4

הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר׃

לא הגנבים ולא בצעי בצע לא הסבאים ולא המגדפים ולא הגזלנים כל אלה לא יירשו את מלכות האלהים׃

1 Coríntios 6:9,10

4 ויצא פילטוס עוד החוצה ויאמר אליהם הנני מוציא אתו אליכם למען תדעו כי לא מצאתי בו כל עון׃

5 וישוע יצא החוץ ועליו עטרת הקצים ולבוש הארגמן ויאמר אליהם פילטוס הנה האדם׃

6 ויהי כאשר ראהו הכהנים הגדולים והמשרתים ויצעקו לאמר הצלב הצלב ויאמר אליהם פילטוס קחהו אתם והצליבהו כי אנכי לא מצאתי בו אשמה׃

João 19:4-6

קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃

Tiago 4:8

וכל המכשיל את אחד מן הקטנים האלה המאמינים בי נוח לו שיתלה פלח רכב על צוארו וטבע במצולות ים׃

Mateus 18:6

יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא׃

Romanos 3:20

12 אם כן אפוא אל תמלך החטאת בגופכם אשר ימות לנטות אחריה בתאותיו׃

13 ]31-21[ גם אל תכינו את אבריכם להיות כלי עול לחטא אך תכינו את נפשכם לאלהים כחיים מעם המתים ואבריכם כלי צדקה לאלהים כי החטא לא יוכל למשל עוד בכם יען אינכם תחת יד התורה כי אם תחת יד החסד׃

14 ]31-21[׃

15 ועתה מה הנחטא יען איננו תחת יד התורה כי אם תחת יד החסד חלילה׃

16 הלא ידעתם כי לאשר תתנו את נפשכם להיות עבדיו לסור למשמעתו הן עבדים אתם לאשר תשמעו לו אם לחטא אלי מות אם למשמעת אלי צדקה׃

17 אבל תודת לאלהים כי הייתם עבדי החטא ואחר שמעתם בכל לבבכם אל תכונת הלקח אשר נמסרתם לו׃

18 שחררתם מידי החטא לכן השתעבדתם לצדקה׃

Romanos 6:12-18

ועתה מה הנחטא יען איננו תחת יד התורה כי אם תחת יד החסד חלילה׃

Romanos 6:15

ונהי כטמא כלנו וכבגד עדים כל צדקתינו ונבל כעלה כלנו ועוננו כרוח ישאנו׃

Isaías 64:6

וכי יחטא לך אחיך לך והוכחת אותו בינך ובינו לבדו ואם ישמע אליך קנית לך אחיך׃

Mateus 18:15

כן הקרב המשיח פעם אחת למען שאת חטאי רבים ופעם שנית יראה בלי חטא לישועה למחכים לו׃

Hebreus 9:28

והעשה חטא מן השטן הוא כי השטן חטא מראש לזאת נגלה בן האלהים להפר את פעלות השטן׃

1 João 3:8

אבל זנות וכל טמאה ואהבת בצע בל יזכר ביניכם כאשר נאוה לקדשים׃

Efésios 5:3

כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה׃

ונצדקו חנם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע׃

Romanos 3:23,24

התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃

Tiago 5:16

והיה כל אשר תסלחו את חטאתם ונסלח להם ואשר תאשימו יאשמו׃

João 20:23

למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי׃

הרבה כבסני מעוני ומחטאתי טהרני׃

Salmos 51:1,2

לכן היודע לעשות הטוב ולא יעשנו והיה בו חטא׃

Tiago 4:17

הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו׃

Gênesis 4:7

אם נאמר כי אין בנו חטא הננו מתעים את נפשתינו והאמת אין בנו׃

ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון׃

1 João 1:8,9

ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון׃

1 João 1:9

כי שכר החטא הוא המות ומתנת חסד אלהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדנינו׃

Romanos 6:23

4 לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך׃

5 הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי׃

6 הן אמת חפצת בטחות ובסתם חכמה תודיעני׃

7 תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין׃

8 תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית׃

9 הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה׃

Salmos 51:4-9

חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה׃

Salmos 32:5

ולמה זה אתה ראה את הקסם בעין אחיך ואת הקורה אשר בעינך לא תביט׃

Mateus 7:3

כי את אשר לא ידע חטאת אתו עשה לחטאת בעדנו למען נהיה בו אנחנו לצדקת אלהים׃

2 Coríntios 5:21

כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה׃

Romanos 3:23