Protecção e Segurança

17 והייתם שנואים לכל אדם למען שמי׃

18 אך לא יפל משערת ראשכם ארצה׃

19 בתוחלתכם קנו לכם את נפשתיכם׃

Lucas 21:17-19

17 שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט׃

18 הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו׃

19 להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב׃

Salmos 33:17-19

וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃

1 João 3:22

אבל נאמן הוא האדון אשר יחזק אתכם וישמרכם מן הרע׃

2 Tessalonicenses 3:3

שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי׃

אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו׃

Salmos 132:17,18

סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה׃

Provérbios 21:31

יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף׃

Salmos 138:8

אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו׃

ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי יהוה דבר׃

Isaías 1:19,20

צדקה תצר תם דרך ורשעה תסלף חטאת׃

Provérbios 13:6

אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט רבה׃

Salmos 62:2

ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי׃

Salmos 3:3

ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אתם וישבתם על הארץ לבטח׃

Levítico 25:18

ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה׃

Salmos 9:9

השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃

Salmos 55:22

כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים׃

Salmos 84:11

ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרית את כל אויביך מפניך ועשיתי לך שם כשם הגדולים אשר בארץ׃

1 Crônicas 17:8

שיר המעלות לשלמה אם יהוה לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם יהוה לא ישמר עיר שוא שקד שומר׃

Salmos 127:1

כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא יחסרו כל טוב׃

Salmos 34:10

אתה יהוה לא תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני׃

Salmos 40:11

לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה׃

חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי׃

Salmos 144:1,2

מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב׃

Provérbios 18:10

יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש׃

Salmos 91:7

ולא אעתיר לך אשר תקחם מן העולם רק שתצרם מן הרע׃

João 17:15

אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם׃

Salmos 97:10

ידענו כי כל הנולד מאת האלהים לא יחטא כי אשר ילד מאת האלהים ישמר את נפשו והרע לא יגע בו׃

1 João 5:18

טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃

Salmos 118:8

שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃

כי כל השאל יקבל והדרש ימצא והדפק יפתח לו׃

Mateus 7:7,8

פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון׃

Salmos 145:16

על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם׃

Hebreus 13:6

לבשו כלי נשק אלהים למען תוכלו עמד נגד נכלי השטן׃

Efésios 6:11

ואני אינני עוד בעולם והם בעולם המה ואני בא אליך אבי הקדוש נצר בשמך את אשר נתתם לי למען יהיו אחד כמנו׃

בהיותי עמהם בעולם אני נצרתי אתם בשמך את אשר נתתם לי שמרתי ולא אבד מהם איש זולתי בן האבדון למלאת דבר הכתוב׃

João 17:11,12

מכתם לדוד שמרני אל כי חסיתי בך׃

Salmos 16:1

וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך׃

כי אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו׃

Salmos 5:11,12

הנותן תשועה למלכים הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה׃

Salmos 144:10

יהוה ילחם לכם ואתם תחרישון׃

Êxodo 14:14

והמלך ישמח באלהים יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי דוברי שקר׃

Salmos 63:11

מכל משמר נצר לבך כי ממנו תוצאות חיים׃

Provérbios 4:23

8 היקבע אדם אלהים כי אתם קבעים אתי ואמרתם במה קבענוך המעשר והתרומה׃

9 במארה אתם נארים ואתי אתם קבעים הגוי כלו׃

10 הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די׃

Malaquias 3:8-10

מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד׃

Deuteronômio 33:27

לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃

Salmos 27:1

6 כי יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה׃

7 וצפן לישרים תושיה מגן להלכי תם׃

8 לנצר ארחות משפט ודרך חסידו ישמר׃

Provérbios 2:6-8

7 כי המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל ימוט׃

8 תמצא ידך לכל איביך ימינך תמצא שנאיך׃

9 תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש׃

Salmos 21:7-9

למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃

Salmos 46:1

האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו׃

Salmos 18:30

צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר׃

Provérbios 13:25

שירו לאלהים זמרו שמו סלו לרכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו׃

אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו׃

Salmos 68:4,5

1 שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי׃

2 עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ׃

3 אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך׃

4 הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל׃

5 יהוה שמרך יהוה צלך על יד ימינך׃

6 יומם השמש לא יככה וירח בלילה׃

7 יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך׃

8 יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃

Salmos 121:1-8

פודה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל החסים בו׃

Salmos 34:22

כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו׃

Provérbios 30:5

כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי יהוה וצדקתם מאתי נאם יהוה׃

Isaías 54:17

לבשו כלי נשק אלהים למען תוכלו עמד נגד נכלי השטן׃

כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המשלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים׃

Efésios 6:11,12

שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט׃

Salmos 16:8

ועתה הואל וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה אדני יהוה דברת ומברכתך יברך בית עבדך לעולם׃

2 Samuel 7:29

כצפרים עפות כן יגן יהוה צבאות על ירושלם גנון והציל פסח והמליט׃

Isaías 31:5

למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה׃

Isaías 1:17

כי מי אל מבלעדי יהוה ומי צור מבלעדי אלהינו׃

2 Samuel 22:32

טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו׃

Naum 1:7

בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני׃

Salmos 4:8

לבנימן אמר ידיד יהוה ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתיפיו שכן׃

Deuteronômio 33:12

באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו׃

Salmos 91:4

כי שרש כל הרעות אהבת הכסף ויש אשר ערגו לו ויסורו מן האמונה ויעציבו את נפשם במכאבים רבים׃

1 Timóteo 6:10

ואתם אל תדמו להם כי יודע אביכם כל צרככם בטרם תשאלו ממנו׃

Mateus 6:8

בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה׃

Salmos 37:3

1 מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו יהוה מה רבו צרי רבים קמים עלי׃

2 רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה׃

3 ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי׃

4 קולי אל יהוה אקרא ויענני מהר קדשו סלה׃

5 אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני׃

6 לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי׃

Salmos 3:1-6

ברוך אדני יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה׃

Salmos 68:19

ונתתי אותם וסביבות גבעתי ברכה והורדתי הגשם בעתו גשמי ברכה יהיו׃

Ezequiel 34:26

מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר׃

Salmos 23:1

יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃

Isaías 26:3

אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃

Mateus 6:33

ותתן לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענותך תרבני׃

תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסלי׃

Salmos 18:35,36

וישם דוד נצבים בארם דמשק ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה וישע יהוה את דוד בכל אשר הלך׃

2 Samuel 8:6

וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃

ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו׃

1 João 5:14,15

נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם׃

Salmos 37:25

ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃

Filipenses 4:19

יהוה לי לא אירא מה יעשה לי אדם׃

Salmos 118:6

6 אני קראתיך כי תענני אל הט אזנך לי שמע אמרתי׃

7 הפלה חסדיך מושיע חוסים ממתקוממים בימינך׃

8 שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני׃

9 מפני רשעים זו שדוני איבי בנפש יקיפו עלי׃

Salmos 17:6-9

7 עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃

8 יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃

9 יהוה שמר את גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות׃

Salmos 146:7-9

למנצח מזמור לדוד יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב׃

ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך׃

Salmos 20:1,2

כי יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד׃

Provérbios 3:26

שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך׃

תם וישר יצרוני כי קויתיך׃

Salmos 25:20,21

6 שמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושיע׃

7 שובי נפשי למנוחיכי כי יהוה גמל עליכי׃

8 כי חלצת נפשי ממות את עיני מן דמעה את רגלי מדחי׃

9 אתהלך לפני יהוה בארצות החיים׃

Salmos 116:6-9

כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים׃

Amós 3:7

סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי׃

Salmos 119:114

הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע׃

Provérbios 10:9

ערום ראה רעה נסתר פתאים עברו נענשו׃

Provérbios 27:12

ויאמר אליהם כאשר שלחתי אתכם בלי כיס ותרמיל ונעלים החסרתם דבר ויאמרו לא חסרנו כל דבר׃

Lucas 22:35

ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃

אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃

Salmos 91:1,2

כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה׃

Eclesiastes 7:12

כן תקן אדנינו גם הוא אשר יחיו המבשרים על הבשורה׃

1 Coríntios 9:14

ביראת יהוה מבטח עז ולבניו יהיה מחסה׃

Provérbios 14:26

וכל אשר תשאלו בתפלה ואתם מאמינים תקחהו׃

Mateus 21:22

חנה מלאך יהוה סביב ליראיו ויחלצם׃

Salmos 34:7

נפשנו חכתה ליהוה עזרנו ומגננו הוא׃

Salmos 33:20

והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ׃

Gênesis 9:11

אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה׃

Salmos 32:7

ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי׃

Salmos 59:16

כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

Filipenses 4:13

לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃

1 Tessalonicenses 5:6

כי הרויתי נפש עיפה וכל נפש דאבה מלאתי׃

Jeremias 31:25

הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי אביכם שבשמים יתן אך טוב לשאלים מאתו׃

Mateus 7:11

29 הלא תמכרנה שתי צפרים באסר ואחת מהנה לא תפול ארצה מבלעדי אביכם׃

30 ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן׃

31 לכן אל תיראו הנכם יקרים מצפרים רבות׃

Mateus 10:29-31

חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך׃

Deuteronômio 31:6

אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו׃

Salmos 81:10

כי אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך׃

לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך׃

Salmos 91:9,10

ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט׃

Isaías 46:4

לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃

Tiago 4:7

ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃

Romanos 8:31