Salmos 32

1 לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה׃

2 אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה׃

3 כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום׃

4 כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה׃

5 חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה׃

6 על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו׃

7 אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה׃

8 אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני׃

9 אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך׃

10 רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו׃

11 שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב׃